drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Administracyjne postępowanie, Wojewoda, Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego, IV SA/Wa 682/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 682/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jarosław Stopczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 280 § 1 w zw. z art. 277
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Stopczyński po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. P. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2005 r., sygn. akt II SA/Wa 88/04 w sprawie ze skargi W. P. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2003 r., nr [...] w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania

Uzasadnienie

W dniu 22 kwietnia 2008r. skarżący W.P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na podstawie art. 271 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej powoływanej jako p.p.s.a., skargę o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 12 stycznia 2005 r. – sygn. akt II SA/Wa 88/04, którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę W.P. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2003 r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania.

W uzasadnieniu skargi, skarżący podniósł, iż był pozbawiony możliwości osobistego udziału w postępowaniu sądowym, oraz że nie został zawiadomiony o terminie rozprawy. Stwierdził także, że wyrok został wydany w oparciu o nieprawdziwe informacje.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje możliwość podważenia prawomocnego wyroku jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 271-273 tej ustawy.

Zgodnie z art. 277 p.p.s.a., skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym. Termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą wznowienia jest pozbawienie strony możności działania lub brak należytej jej reprezentacji - od dnia, w którym strona lub jej przedstawiciel ustawowy dowiedzieli się o orzeczeniu wydanym przez Sąd.

Na podstawie art. 280 § 1 omawianej ustawy Sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań Sąd skargę odrzuci, w przeciwnym razie wyznaczy rozprawę. Innymi słowy Sąd odrzuci skargę, jeżeli została wniesiona z uchybieniem terminu lub nie jest oparta na przesłankach wymienionych w art. 271-273 p.p.s.a., albowiem możliwość rozpoznania zasadności tej skargi jest uzależniona od łącznego spełnienia warunków wskazanych w art. 280 § 1 p.p.s.a.

Przepisy art. 280 jak i 281 p.p.s.a. w sposób jednoznaczny wskazują na obowiązek odrzucenia wniosku przez Sąd, jeżeli skarga o wznowienie postępowania nie została wniesiona z zachowaniem wymaganego terminu albo jeżeli brak ustawowej podstawy wznowienia.

W niniejszej sprawie skarżący w dniu 22 kwietnia 2008 r. (data osobistego złożenia przez skarżącego skargi w Sądzie) wniósł skargę o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 88/04, zakończonej prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2005 r. Dokonując analizy akt sprawy Sąd stwierdził, iż skarżący zapoznał się z aktami sprawy w dniu 29 listopada 2007 r. Nawet przy założeniu, że dopiero w tym dniu dowiedział się on o treści wyroku, licząc termin trzech miesięcy poczynając od dnia 29 listopada 2007 r. należy przyjąć, iż termin do wniesienia przedmiotowej skargi upłynął bezskutecznie w dniu 29 lutego 2008 r. Skarżący wniósł skargę w dniu 22 kwietnia 2008 r., a więc jak wynika z prostego zestawienia dat - po upływie trzech miesięcy od dowiedzenia się o podstawie wznowienia wskazanej w rozpatrywanej skardze.

Jak stwierdzono powyżej skutkiem nie zachowanie terminu jest odrzucenie skargi o wznowienie postępowania.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 280 § 1 w zw. z art. 277 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt