drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Nadzór budowlany, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, II SA/Sz 324/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 324/04 - Wyrok WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2005-11-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-04-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Barbara Gebel
Elżbieta Makowska /przewodniczący/
Kazimierz Maczewski /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Nadzór budowlany
Sygn. powiązane
II OSK 155/06 - Wyrok NSA z 2007-01-12
II OZ 458/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-25
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002r. - P.p.s.a.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Makowska Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel Asesor WSA Kazimierz Maczewski /spr./ Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Białas-Gołąb po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 października 2005 r. sprawy ze skargi E. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oddala skargę.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] r. Inspektor Nadzoru Budowlanego – wobec stwierdzenia iż roboty prowadzone są niezgodnie z pozwoleniem - wstrzymał roboty budowlane budynku gospodarczego realizowanego przez E. W. w [...] przy ul. [...] (działka nr [...]) na podstawie pozwolenia na budowę wydanego w dniu [...] r., (zmienionego w dniu [...] r.) przez Burmistrza Miasta i Gminy.

W dniu [...] r. Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją wydaną na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego nałożył na inwestora obowiązek wykonania w terminie do [...] r. określonych czynności w celu doprowadzenia inwestycji do stanu zgodnego z prawem. E. W. złożył w dniu [...] r. wymagane dokumenty, za wyjątkiem projektu robót niezbędnych do zakończenia budowy.

Pismem z dnia [...] r. inwestor wystąpił do organu nadzoru budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku gospodarczego. W związku z tym wnioskiem w dniu [...] r. sporządzony został (z udziałem inwestora) protokół oględzin obiektu budowlanego, w którym stwierdzono, że nie zostały wykonane wszystkie prace budowlane i budynek nie nadaje się do użytkowania. Pismem z [...] r. inwestor ponaglił inspektora nadzoru budowlanego, żądając wydania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania budynku, podnosząc przy tym, że na taką decyzję czeka już od [...] r.

Odpowiadając na to pismo, inspektor nadzoru budowlanego wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku z [...] r., m. in. przez nadesłanie oryginału dziennika budowy właściwie wypełnionego i oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanej inwestycji z projektem budowlanym oraz do uporządkowania placu budowy.

Decyzją z dnia [...] r., nr [...], wydaną na podstawie art. 59 ust. 5 Prawa budowlanego, Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił wydania pozwolenia na użytkowanie budynku. Organ I instancji w uzasadnieniu decyzji stwierdził, że inwestor nie załączył do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymaganych dokumentów, tj.: dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, protokołów badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej i dymowej. Ponadto w wyniku przeprowadzenia oględzin przedmiotowego budynku w dniu [...] r. ustalono, iż w pomieszczeniach parteru budynku zgromadzone są materiały budowlane, w części poddasza brak tynków, a przewody instalacji elektrycznej nie są zamocowane, nie jest zainstalowany osprzęt oraz, że przedłożona przez inwestora inwentaryzacja geodezyjna nie uwzględnia przyłącza energetycznego, pomimo że zostało ono wybudowane, o czym świadczy widoczne na ścianie budynku złącze kabla elektrycznego.

W odwołaniu od tej decyzji E. W., wnosząc o jej uchylenie w całości i rozpoznanie sprawy w oparciu "o prawo budowlane sprzed wejścia nowego prawa budowlanego po 15 lipca 2003 r.", zarzucił, iż zaskarżona decyzja jest sprzeczna z prawem budowlanym, zasadami współżycia społecznego i prawem administracyjnym. Odwołujący się zarzucił również, że sprawa powinna być przekazana do załatwienia Burmistrzowi oraz podniósł, iż obecnie nie użytkuje prądu ani wody, ponieważ teren nie jest uzbrojony, co potwierdzają protokoły oraz jego oświadczenia.

Decyzją z dnia [...] r. nr [...] , wydaną na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawy na skutek wniesionego odwołania Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy przytoczył podane powyżej okoliczności wskazane w zaskarżonej decyzji Inspektora Nadzoru Budowlanego, które stanowiły podstawę do odmowy udzielenia pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego budynku. Organ odwoławczy wskazał dalej w uzasadnieniu decyzji, że zgodnie z przepisem art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie może być wydana po wykonaniu czynności nakazanych w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem (art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa budowlanego). Wobec tego, iż z akt sprawy organu I instancji wynika, że inwestor nie wykonał wszystkich czynności, do wykonania których został zobowiązany decyzją tego organu z dnia [...] r., znak: [...], organ odwoławczy uznał, że postępowanie Inspektora Nadzoru Budowlanego, prowadzone w trybie art. 51 ustawy Prawo budowlane, nie zostało zakończone i tym samym nie jest możliwe wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Ponadto skarżący nie przedłożył wszystkich dokumentów, które zgodnie z przepisem art. 57 Prawa budowlanego obowiązany był przedłożyć wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, a także nie doprowadził przedmiotowego budynku do stanu, w którym mógłby on być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, wobec czego – zdaniem organu odwoławczego - organ pierwszej instancji, zgodnie z przepisem art. 59 ust. 5 Prawa budowlanego, obowiązany był odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Ustosunkowując się do zarzutów skarżącego podniesionych w odwołaniu organ drugiej instancji wyjaśnił, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718), postępowanie dotyczące doprowadzenia wykonanych przez skarżącego robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, prowadzone jest według przepisów ustawy Prawo budowlane sprzed ich zmiany ww. ustawą o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw. Natomiast postępowanie o udzielenie pozwolenia na użytkowanie jest odrębnym postępowaniem, które prowadzone jest na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo budowlane, przyznających kompetencje do wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organom nadzoru budowlanego. W związku z powyższym organ odwoławczy uznał, że zarzut nieprzekazania sprawy przez Inspektora Nadzoru Budowlanego Burmistrzowi, jest niezasadny.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie E. W. wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji organu odwoławczego oraz orzeczenie, że skarżącemu przysługuje prawo do wydania stosownej decyzji administracyjnej przez Burmistrza Miasta i Gminy, zgodnie z prawem obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2003 r. W uzasadnieniu skargi podniesiono, że zaskarżona decyzja narusza zarówno prawo budowlane jak i prawo administracyjne, bowiem w niniejszej sprawie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotowego budynku powinna zostać wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy, gdyż sprawy takie należały do jego właściwości w czasie, gdy skarżący złożył do tego organu wniosek o wydanie takiej decyzji, w dniu [...] r. Skarżący podkreśla, że do dnia sporządzenia skargi, czyli do dnia [...] r. nie otrzymał żadnej decyzji administracyjnej od Burmistrza Miasta i Gminy, a zatem stawiane obecnie przez inspektora nadzoru budowlanego zarzuty niedopełnienia zmian projektu budynku nie mają żadnego znaczenia, skoro już w dniu [...] r. wniósł podanie o dokonanie inwentaryzacji aktualnego stanu budynku gospodarczego, zgodnie z nowym projektem.

Zdaniem skarżącego, zgodnie z prawem budowlanym obowiązującym do dnia [...] r. Inspektor Nadzoru Budowlanego nic nie miał do postępowania administracyjnego w sprawie inwentaryzacji przedmiotowego budynku. Skarżący nie zgadza się też z zarzutem, jakoby decyzje Urzędu Miasta i Gminy o zezwoleniu na budowę i zatwierdzeniu zmiany projektu budynku zostały uchylone, bowiem Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił decyzję Wojewody i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Odpowiadając na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie u z n a ł, co następuje:

W myśl art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy te sprawują w zakresie swojej właściwości wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Takie określenie kompetencji Sądu skutkuje tym, że w przypadku stwierdzenia, iż decyzja dotknięta jest istotnymi wadami prawnymi, mającymi postać naruszenia przepisów prawa materialnego lub postępowania administracyjnego, Sąd eliminuje z obrotu prawnego taką wadliwą decyzję – w zależności od rodzaju stwierdzonego uchybienia – poprzez jej uchylenie lub stwierdzenie jej nieważności.

Stosownie do art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej: "p.p.s.a.", Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Sądowa kontrola zaskarżonej decyzji dokonana według kryterium zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego doprowadziła do stwierdzenia, że decyzja ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a skarga nie jest zasadna. Sąd nie znalazł bowiem podstaw do uznania, iż zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem prawa materialnego mającym wpływ na wynik sprawy lub z naruszeniem przepisów postępowania, w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy – co pozwoliłoby, w myśl przepisów art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i lit. c p.p.s.a., na uchylenie tej decyzji.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.), "do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem przepisów art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu, w drodze decyzji.

W myśl art. 55 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego "uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest wymagane, jeżeli właściwy organ wydał, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 lub art. 71 ust. 3, decyzję nakazującą dokonanie określonych czynności, zmian lub przeróbek".

W sprawie niniejszej Inspektor Nadzoru Budowlanego, po stwierdzeniu na podstawie oględzin z dnia [...] r., iż przedmiotowy budynek wybudowany został (w stanie surowym zamkniętym) przez E. W. z istotnymi odstępstwami od projektu budowlanego, postanowieniem z dnia [...] r. wstrzymał wykonywanie robót budowlanych. Kontynuując postępowanie, wymieniony inspektor nadzoru budowlanego na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego wydał w dniu [...] r. decyzję nakładającą na skarżącego obowiązek wykonania w terminie do [...] r. określonych czynności w celu doprowadzenia inwestycji - polegającej na budowie budynku gospodarczego niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę - do stanu zgodnego z prawem. W dniu [...] r. skarżący złożył wymagane dokumenty – za wyjątkiem projektu robót niezbędnych do zakończenia budowy.

W związku z wnioskiem skarżącego z dnia [...] r. o wydanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania budynku gospodarczego, w dniu [...] r. sporządzony został protokół oględzin obiektu budowlanego, w którym stwierdzono, że nie zostały wykonane wszystkie prace i budynek nie nadaje się do użytkowania. Wobec ustalenia takich faktów, Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu [...] r. wydał decyzję o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie budynku, "z uwagi na to, iż inwestor nie zakończył przedmiotowej budowy oraz nie przedłożył wszystkich dokumentów wymaganych w art. 57 ustawy Prawo budowlane". W uzasadnieniu decyzji organ I instancji stwierdził, że inwestor nie przedłożył wymaganych protokołów badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej i dymowej, dziennika budowy, oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót i zdatności obiektu do użytkowania, a przedłożona przez inwestora inwentaryzacja geodezyjna nie uwzględnia przyłącza energetycznego, pomimo że zostało ono wybudowane, o czym świadczy widoczne na ścianie budynku złącze kabla elektrycznego. Organ I instancji stwierdził także, iż przeprowadzone w dniu [...] r. oględziny obiektu wykazały, że obiekt w obecnym stanie nie nadaje się do użytkowania, bowiem w pomieszczeniach parteru budynku zgromadzone są materiały budowlane, w części poddasza brak tynków, a przewody instalacji elektrycznej nie są trwale zamocowane, nie jest zainstalowany osprzęt.

Decyzja ta wydana została na podstawie art. 59 ust. 5 Prawa budowlanego, zgodnie z którym "właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 1, w art. 57 ust. 1-4 lub w art. 58. Przepisy art. 51 stosuje się odpowiednio". Wymieniony przepis ust. 1 artykułu 59 stanowi natomiast, że "właściwy organ wydaje pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego po protokolarnym stwierdzeniu na miejscu budowy:

1) zgodności wykonania obiektu z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami pozwolenia na budowę,

2) uporządkowania terenu budowy".

Wskazany powyżej oraz powołany w sentencji decyzji organu I instancji art. 57 Prawa budowlanego w ust. 1 stanowi, że "do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) oryginał dziennika budowy,

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

4) protokoły badań i sprawdzeń,

5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą".

Zgodnie z ust. 4 tegoż artykułu "inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1-3, jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości" – na tej podstawie organ I instancji wezwał inwestora pismem z dnia [...] r. do uzupełnienia wniosku z [...] r., co jednak nie nastąpiło.

W związku z powyższym uznać należy, że wobec stwierdzonych uchybień i braków, a także wobec wykazanego w zaskarżonej decyzji niewykonania przez inwestora obowiązku nałożonego w pkt. [...] decyzji INB z dnia [...] r. wydanej na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, tj. niedostarczenia projektu robót niezbędnych do zakończenia budowy (a tym samym niezakończenia postępowania legalizacyjnego prowadzonego w tym trybie), zasadnie organ odwoławczy stwierdził, że wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie jest możliwe. Stwierdzić więc należy, że wydana na podstawie art. 59 ust. 5 Prawa budowlanego decyzja o odmowie pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego budynku nie narusza prawa.

Odnosząc się do zarzutów skargi dotyczących naruszenia prawa administracyjnego i budowlanego poprzez wydanie decyzji przez niewłaściwy organ i niezastosowanie przepisów prawa w brzmieniu obowiązującym do 11 lipca 2003 r. uznać należy, iż zarzut ten nie jest trafny. Zasadniczy problem związany z tym zarzutem dotyczy daty wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na użytkowanie budynku. Zdaniem skarżącego wszczęcie tego postępowania nastąpiło z chwilą złożenia przez niego w dniu [...] r. podania do Burmistrza Miasta i Gminy. Zauważyć jednak należy, że z treści tego pisma wynika, iż skarżący prosi "o przyjęcie dokumentacji inwentaryzacji obiektu budynku gospodarczego przy ul. [...] w [...]". Na niejasną treść tego pisma zwrócił uwagę Wojewoda w uzasadnieniu postanowienia z dnia [...] r., uchylając postanowienie organu I instancji o zawieszeniu postępowania dotyczącego zatwierdzenia projektu zamiennego budynku. Skarżący nie sprecyzował jednak swego wniosku. Stwierdzić przy tym należy również, że podanie skarżącego zostało złożone do burmistrza już po wstrzymaniu przez inspektora nadzoru budowlanego w dniu [...] r. prowadzenia robot budowlanych, wobec stwierdzonych odstępstw od projektu budowlanego. Następnie skarżący pismem z dnia [...] r. wystąpił do Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji w sprawie "inwentaryzacji – zalegalizowania – doprowadzenia do użytkowania budynku", lecz na żądanie sprecyzowania tego wniosku, pismem z [...] r. skarżący wycofał ten wniosek, w związku z otrzymaniem decyzji INB z dnia [...] r. o nałożeniu na inwestora obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia inwestycji do stanu zgodnego z prawem. Pismem z [...] r. skarżący, nawiązując do decyzji z [...] r. i złożonych przez niego w dniu [...] r. dokumentów, zażądał wydania "stosownej decyzji administracyjnej". Dopiero pismem z dnia [...] r. skarżący wystąpił do INB o wydanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania, a zatem – zdaniem Sądu – tym wnioskiem wszczęte zostało przedmiotowe postępowanie w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku. Słusznie zatem organ odwoławczy wyjaśnił w zaskarżonej decyzji, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718), postępowanie dotyczące doprowadzenia wykonanych przez skarżącego robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, prowadzone jest według przepisów ustawy Prawo budowlane sprzed ich zmiany ww. ustawą o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw - natomiast postępowanie o udzielenie pozwolenia na użytkowanie jest odrębnym postępowaniem. Postępowanie to, wszczęte po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo budowlane, musiało więc być prowadzone na podstawie zmienionych przepisów. Niezależnie od tego, od dnia 11.07.2003 r., tj. od dnia wejścia w życie omawianych zmian Prawa budowlanego, właściwym organem w sprawach dotyczących wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego jest powiatowy organ nadzoru budowlanego – zgodnie z art. 83 ust. 1 w zw. z art. 55 i 59 tejże ustawy. W związku z tym uznać należy także, iż zarzut skargi dotyczący nieprzekazania sprawy przez Inspektora Nadzoru Budowlanego Burmistrzowi, jest niezasadny.

Mając wszystko powyższe na względzie, wobec braku podstaw do uwzględnienia skargi, orzeczono jak w sentencji (art. 151 p.p.s.a.).Powered by SoftProdukt