drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Celnej, Zwolniono od kosztów sądowych, III SA/Gl 338/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 338/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-04-21  
Data wpływu
2008-03-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Jolanta Skowronek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 par. 1 i par. 2 pkt 7 w zw. z art. 258 par. 3 oraz art. 245 par. 1 i par. 3 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Jolanta Skowronek po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. K. (K.) na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: zwolnić skarżącego z obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia [...] r. skarżący R. K. zwrócił się do tut. Sądu o zwolnienie z kosztów sądowych (tj. opłat sądowych i wydatków).

W uzasadnieniu powyższego podał, że gospodarstwo domowe prowadzi z żoną i [...] dzieci. Ponieważ jest osobą [...] [...] źródłem utrzymania całej rodziny jest wynagrodzenie za pracę jego żony w kwocie [...] zł brutto. Stąd zmuszony jest korzystać z pomocy finansowej swoich rodziców. Tym bardziej, że oboje z żoną nie posiadają żadnego majątku, tj. nieruchomości, oszczędności, papierów wartościowych czy przedmiotów o wartości powyżej 3000 euro.

Ponieważ dane te znalazły potwierdzenie w przedłożonych do akt o sygn. III SA/Gl 68/08 i III SA/Gl 307/08 dokumentach źródłowych wykorzystano je w niniejszej sprawie. Obejmowały one bowiem:

- zaświadczenie o zarobkach żony skarżącego wynoszących w okresie ostatnich [...] miesięcy [...] zł netto;

- zeznania podatkowe PIT-37 za lata [...] i [...], z których wynika, iż skarżący oraz jego żona osiągnęli w tym okresie dochód do opodatkowania w kwocie [...] zł

i [...] zł oraz [...] i [...] zł;

- odpis z księgi wieczystej nieruchomości położonej przy ul. [...], której właścicielami są rodzice skarżącego;

- dowody wpłat ponoszonych opłat za telefon ([...] zł) oraz podatek rolny i podatek od nieruchomości ([...] zł), w których – jak wynika z oświadczenia z dnia [...] r. – skarżący partycypuje w miarę swoich możliwości;

- decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] r.

o przyznaniu [...] na dzieci w kwocie [...] zł miesięcznie

wraz z dodatkiem w kwocie [...] zł;

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy z dnia [...] r. potwierdzające fakt, iż skarżący od [...] r. do [...] r. zarejestrowany był jako osoba [...] (status ten utracił jednak w dniu [...] r. na okres [...] miesięcy);

- oświadczenie z dnia [...] r., z treści którego wynika, iż skarżący

nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z rodzicami, a jedynie zamieszkuje w ich domu.

Mając na uwadze wszystkie podniesione wyżej okoliczności zważono,

co następuje.

Stosownie do treści art. 245 § 1 w zw. z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,

poz. 1270 ze zm.) strona może ubiegać się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 ustawy). Przysługuje ono osobie fizycznej, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246

§ 1 pkt 1 ustawy).

Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje - stosownie do treści art. 245 § 3 ustawy - zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego z urzędu. Przyznaje się je takim osobom, które wykażą, że nie są

w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy).

Odnosząc przywołaną wyżej regulację prawną do realiów rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że przewidziana w art. 246 § 1 pkt 2 ustawy przesłanka zwolnienia R. K. z obowiązku uiszczania opłat sądowych i wydatków została spełniona w stopniu pozwalającym na uwzględnienie złożonego wniosku.

Analiza stanu rodzinnego i majątkowego wnioskodawcy - przeprowadzona

w oparciu o podniesione okoliczności oraz załączone do akt o sygn. III SA/Gl 68/08

i III SA/Gl 307/08 kserokopie dokumentów - dowodzi, iż dochody żony skarżącego

z tytułu wynagrodzenia za pracę w wysokości [...] zł netto, która jest [...] żywicielem [...] rodziny, nie są wystarczające na poniesienie występujących w sprawie kosztów sądowych. Tym bardziej, że R. K. jest osobą [...], która w [...] r. nie osiągnęła żadnych dochodów (vide: zeznanie podatkowe PIT-37), korzystającą z pomocy finansowej swoich rodziców oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (vide: decyzja z dnia [...] r.), a sprawa będąca przedmiotem skargi nie jest jedyną zawisłą

w tut. Sądzie.

W świetle powyższego, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 w zw. z art. 258 § 3 oraz art. 245 § 1 i § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt