drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , VIII SA/Wa 578/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VIII SA/Wa 578/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-11-22  
Data wpływu
2007-11-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Monika Kramek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OZ 138/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-26
II OZ 139/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-26
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Monika Kramek po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. i S. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D.K., S.K., B.Ś, G.Ś na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy P O S T A N O W I E N I E Dnia 22 listopada 2007 r. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Monika Kramek po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. i G. Ś. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D.K., S. K., B.Ś., G. Ś. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł D. i S. K. wystąpili z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W uzasadnieniu wniosku wyjaśnili, że niezrozumiałe dla nich jest zobowiązanie do wpisu sądowego w sprawie, która jest przez nich "niezawiniona".

Wyjaśnili ponadto, że łączny ich dochód z tytułu emerytur stanowi kwotę 2450 zł.

Jako jedyny majątek wymienili mieszkanie o powierzchni 45 m².

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 245 § 1 - 3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy

w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie

i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Instytucja przyznania prawa pomocy jest rozwiązaniem szczególnym i powinna być stosowana w przypadkach wyjątkowych, wobec osób, których sytuacja materialna, bytowa jest trudna.

Zawarte w art. 246 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sformułowanie "gdy osoba ta wykaże" oznacza zaś,

że na wnoszącym wniosek o przyznanie prawa pomocy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż znajduje się on w tej szczególnej sytuacji uprawniającej

do skorzystania z prawa pomocy.

Wskazać w tym miejscu należy, że zasadą jest, iż strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie (art. 199 ppsa). Oznacza to, że każdy, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, obowiązany jest do ich uiszczenia (art. 211 ppsa). Celem instytucji prawa pomocy jest natomiast zapewnienie prawa do sądu i możliwości obrony swoich racji podmiotom, które znajdują się w sytuacji finansowej uniemożliwiającej poniesienie kosztów z tym związanych. Jest to forma dofinansowania strony postępowania sądowego z budżetu państwa i przez to zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania powinno sprowadzać się do wypadków, w których zdobycie

przez stronę środków na sfinansowanie udziału w takim postępowaniu jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe. Przyznanie lub odmowa przyznania prawa pomocy winna wynikać z wzajemnej oceny dwóch elementów: kosztów, jakie musi ponieść strona na poczet prowadzonego postępowania i jej aktualnej kondycji finansowej. Możliwość przyznania prawa pomocy uzależniona jest od szczególnie rozważnej oceny sytuacji materialnej wnioskodawcy wykazanej w treści wniosku tak, aby można było jednoznacznie stwierdzić, że skarżąca nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Rozpoznając wniosek

o przyznanie prawa pomocy należy również mieć na uwadze, że to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wyjaśnienia oraz udokumentowania sytuacji majątkowej, uzasadniającej przyznanie prawa pomocy, do Sądu natomiast należy ocena przytoczonych okoliczności.

Mając na uwadze powyższe zasady należy stwierdzić, że skarżący nie wykazali, iż przy dochodzie 2450 zł nie są w stanie ponieść kosztów sądowych związanych z ich udziałem w sprawie.

Wskazać w tym miejscu należy, że do oceny zdolności ponoszenia

przez wnioskodawcę kosztów postępowania sądowego niezbędne jest jego współdziałanie w tym zakresie, ciężar bowiem dowodu wykazania okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy spoczywa na stronie składającej wniosek (por. postanowienie NSA z dnia 18 czerwca 2004 r., sygn. akt FZ 165/04). Skarżący składając wniosek nie przedstawili żadnych dowodów ani argumentów wskazujących na istnienie przesłanek uzasadniających przyznanie im prawa pomocy

we wnioskowanym zakresie.

W konsekwencji, nie znajdując podstaw do przyznania prawa pomocy,

na podstawie wymienionych przepisów oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.

U Z A S A D N I E N I E

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł B. Ś. i G. Ś. wystąpili z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy

w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W uzasadnieniu wniosku wyjaśnili, że niezrozumiałe dla nich jest zobowiązanie do wpisu sądowego w sprawie, która jest przez nich "niezawiniona".

Wyjaśnili ponadto, że łączny ich dochód z tytułu emerytur stanowi kwotę 2060 zł.

Jako jedyny majątek wymienili mieszkanie o powierzchni 40 m².

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 245 § 1 - 3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy

w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub

w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie

i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1 i 2).

Instytucja przyznania prawa pomocy jest rozwiązaniem szczególnym i powinna być stosowana w przypadkach wyjątkowych, wobec osób, których sytuacja materialna, bytowa jest trudna.

Zawarte w art. 246 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sformułowanie "gdy osoba ta wykaże" oznacza zaś, że na wnoszącym wniosek o przyznanie prawa pomocy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż znajduje się on w tej szczególnej sytuacji uprawniającej

do skorzystania z prawa pomocy.

Wskazać w tym miejscu należy, że zasadą jest, iż strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie (art. 199 ppsa). Oznacza to, że każdy, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, obowiązany jest do ich uiszczenia (art. 211 ppsa). Celem instytucji prawa pomocy jest natomiast zapewnienie prawa do sądu i możliwości obrony swoich racji podmiotom, które znajdują się w sytuacji finansowej uniemożliwiającej poniesienie kosztów z tym związanych. Jest to forma dofinansowania strony postępowania sądowego z budżetu państwa i przez to zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania powinno sprowadzać się do wypadków, w których zdobycie

przez stronę środków na sfinansowanie udziału w takim postępowaniu jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe. Przyznanie lub odmowa przyznania prawa pomocy winna wynikać z wzajemnej oceny dwóch elementów: kosztów, jakie musi ponieść strona na poczet prowadzonego postępowania i jej aktualnej kondycji finansowej. Możliwość przyznania prawa pomocy uzależniona jest od szczególnie rozważnej oceny sytuacji materialnej wnioskodawcy wykazanej w treści wniosku tak, aby można było jednoznacznie stwierdzić, że skarżąca nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania. Rozpoznając wniosek

o przyznanie prawa pomocy należy również mieć na uwadze, że to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wyjaśnienia oraz udokumentowania sytuacji majątkowej, uzasadniającej przyznanie prawa pomocy, do Sądu natomiast należy ocena przytoczonych okoliczności.

Mając na uwadze powyższe zasady należy stwierdzić, że skarżący nie wykazali,

iż przy dochodzie 2060 zł nie są w stanie ponieść kosztów sądowych związanych

z ich udziałem w sprawie.

Wskazać w tym miejscu należy, że do oceny zdolności ponoszenia

przez wnioskodawcę kosztów postępowania sądowego niezbędne jest jego współdziałanie w tym zakresie, ciężar bowiem dowodu wykazania okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy spoczywa na stronie składającej wniosek (por. postanowienie NSA z dnia 18 czerwca 2004 r., sygn. akt FZ 165/04). Skarżący składając wniosek nie przedstawili żadnych dowodów ani argumentów wskazujących na istnienie przesłanek uzasadniających przyznanie im prawa pomocy

we wnioskowanym zakresie.

W konsekwencji, nie znajdując podstaw do przyznania prawa pomocy,

na podstawie wymienionych przepisów oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.



Powered by SoftProdukt