drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Pozostawiono wniosek bez rozpoznania, IV SA/Wa 430/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 430/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-04  
Data wpływu
2008-03-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Krystyna Napiórkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Pozostawiono wniosek bez rozpoznania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 252 art. 257
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia "Z." z siedzibą w W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Stowarzyszenia "Z." z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. , Nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: pozostawić wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania .

Uzasadnienie

W skardze na wskazaną w sentencji decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) grudnia 2007 r. Stowarzyszenie ,,Z." z siedzibą w W. złożyło wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy, należy mieć na uwadze, iż stosownie do treści art. 252 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.) wniosek taki składa się na urzędowym formularzu według wzoru ustalonego przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. Nr 227, poz. 2245).

Z kolei stosownie do art. 257 P.p.s.a., wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

W przedmiotowej sprawie skarżące Stowarzyszenie nie złożyło wniosku o przyznanie prawa pomocy w formie odpowiadającej wymogom określonym w omawianym wyżej art. 252 § 2 P.p.s.a., wobec tego pismem Sądu z dnia 18 marca 2008 r. wezwano stronę skarżącą do usunięcia tego braku w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jak wynika z akt sprawy wezwanie do uzupełnienia braków wniosku o przyznanie prawa pomocy zostało doręczone skarżącemu Stowarzyszeniu w dniu 25 marca 2008 r.

Ponieważ Stowarzyszenia ,,Z." nie uzupełniło braków wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakreślonym terminie, na podstawie art. 257 ustawy, należało orzec jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt