drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odrzucenie zażalenia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono zażalenie, II SA/Lu 507/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 507/07 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-06-04  
Data wpływu
2007-06-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Grażyna Pawlos-Janusz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II OZ 1228/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-30
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 6, art. 178, art. 197 par. 2, art. 199, art. 211, art. 220 par. 1, art. 234 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 par. 2
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. J.-T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [..]., nr [..] w przedmiocie uchylenia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - w zakresie zażalenia D. J.-T. na wezwanie do uiszczenia opłaty kancelaryjnej p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 17 kwietnia 2008 r. skarżąca D. J.-T. została wezwana do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 zł za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonym na skutek zgłoszonego żądania.

W dniu 29 kwietnia 2008 r. skarżąca złożyła zażalenie na powyższe wezwanie, wnosząc o jego uchylenie ze względu na trudną sytuacje finansową rodziny i poniesione do tej pory koszty postępowania w niniejszej sprawie (wpis od skargi w wysokości 500 zł).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zażalenie jako niedopuszczalne podlega odrzuceniu.

W pierwszej kolejności należy stronie wskazać, iż zażalenie jest zwykłym środkiem odwoławczym, gdyż przysługuje na nieprawomocne orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz nieprawomocne zarządzenia przewodniczącego wydziału i to wyłącznie w wypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), powoływanej dalej jako "ustawa".

Zgodnie z art. 234 § 2 ustawy opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Jeżeli opłata nie została uiszczona, przewodniczący zarządzi ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek. Przepisów art. 220 i art. 221 nie stosuje się.

Powyższe oznacza, że jeżeli odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzany jest na wniosek (jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie), opłatę kancelaryjną pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. W rozpoznawanej sprawie wniosek taki skarżąca złożyła w dniu 16 kwietnia 2008 r.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się w kwocie 100 zł.

Przy czym - co najistotniejsze - odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręcza się stronie składającej wniosek bez względu na to, czy strona uiściła opłatę kancelaryjną przy złożeniu wniosku o uzasadnienie, czy też nie. Powyższa regulacja wprowadza bowiem odstępstwo od zasady niepodejmowania przez sąd żadnych działań przed uiszczeniem należnej opłaty (art. 220 § 1 zdanie pierwsze ustawy), zakazując stosowania wobec strony, które nie uiściła opłaty, konsekwencji w postaci pozostawienia wniosku bez rozpoznania ( art. 220 § 1 zdanie trzecie ustawy).

W związku z powyższym ustawa nie przewiduje wydawania przez Sąd lub przewodniczącego postanowienia lub zarządzenia wzywającego do uiszczenia opłaty kancelaryjnej, które podlegałoby zaskarżeniu w trybie zażalenia.

Natomiast pismo wzywające do uiszczenia opłaty kancelaryjnej z dnia 17 kwietnia 2008 r. strona winna traktować jako wskazówkę i zarazem pouczenie odnośnie czynności procesowych i skutków prawnych czynności, które na danym etapie postępowania sądowego strona podejmuje. Obowiązek Sądu w tym zakresie wynika wyłącznie z art. 6 ustawy i to jedynie w stosunku do stron występujących w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego.

Dopiero nieuiszczenie opłaty kancelaryjnej na wezwanie skutkuje podjęciem przez przewodniczącego zarządzenia o ściągnięciu opłaty od strony, które to zarządzenie podlega zaskarżeniu w drodze zażalenia. Jednakże wszczęcie postępowania egzekucyjnego, z uwagi na treść art. 6 ustawy, powinno być poprzedzone wezwaniem do wpłacenia nieuiszczonej kwoty opłaty kancelaryjnej, co miało miejsce w przedmiotowej sprawie i co stało się przedmiotem zażalenia.

Co prawda przedmiotowe wezwanie zawierało pouczenie o dopuszczalności wniesienia zażalenia, jednakże z powyższych powodów tę cześć pouczenia należy uznać za błędną, wynikającą jedynie z faktu przeoczenia obowiązku usunięcia jej z formularza wezwania, przed wysłaniem do strony.

Ponadto wyjaśnić należy stronie, iż zasadą postępowania sądowego jest to, że strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie (art. 199 ustawy). W świetle art. 211 ustawy koszty sądowe obejmują zarówno wpis, jak i opłatę kancelaryjną, przy czym są to dwie różne opłaty z różnych tytułów. W związku z tym uiszczenie przez skarżącą w dniu 1 lutego 2008 r. wpisu od wniesionej skargi nie zwalnia jej z obowiązku uiszczenia na obecnym etapie postępowania opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem.

Skoro, zatem żaden przepis ustawy nie przewiduje możliwości wniesienia zażalenia na pismo wzywające do uiszczenia opłaty kancelaryjnej, zażalenie D. J.-T. w tym przedmiocie jako niedopuszczalne podlega odrzuceniu na podstawie art. 197 § 2 w zw. z art. 178 ustawy.

Z tych względów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt