drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Minister Finansów, Odrzucono skargę kasacyjną, VII SA/Wa 2210/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2210/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-12  
Data wpływu
2007-12-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Tadeusz Nowak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 ppsa
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Nowak po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] października 2007 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia kary pieniężnej z tytułu nielegalnego użytkowania postanawia odrzucić skargę kasacyjną B. K.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 28 lutego 2008 r. odrzucił skargę B. K. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] października 2007 r. znak: [...].

W dniu 10 kwietnia 2008 r. (data prezentaty Sądu) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła samodzielnie sporządzona skarga kasacyjna B. K. od w/w postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z poźn. zm.) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Zauważyć należy, iż sporządzenie skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego przesądza o jej dopuszczalności.

Zgodnie z art. 178 w/w ustawy wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna została sporządzona przez Skarżącego osobiście.

Z tego też względu, skarga ta jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).Powered by SoftProdukt