drukuj    zapisz    Powrót do listy

6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich, Umorzenie postępowania, Minister Infrastruktury, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, I SAB/Wa 104/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SAB/Wa 104/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Joanna Skiba /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Minister Infrastruktury
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3 i par. 2, art. 232 par. 1 pkt 1 lit. a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Skiba po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. T., C. N. i Z. N. na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić uiszczony wpis w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie

I SAB/Wa 104/08

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga M. T., C. N. i Z. N. na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia.

W odpowiedzi na skargę Minister Infrastruktury wniósł o umorzenie postępowania wobec wydania przez w/w organ w dniu [...] czerwca 2008 r. decyzji nr [...] odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Ministra Budownictwa z dnia [...] marca 2007 r. nr [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga M. T., C. N. i Z. N. wpłynęła w dniu 23 czerwca 2008 r. Oznacza to, że w momencie rozpoznania przez Sąd przedmiotowej skargi Minister Infrastruktury nie pozostawał już w bezczynności, gdyż zakończył postępowanie wydaniem decyzji z dnia [...] czerwca 2008 r., a w tej sytuacji postępowanie sądowe podlega umorzeniu, jako bezprzedmiotowe. Z tych przyczyn, skoro organ nie pozostawał już w bezczynności, Sąd nie może zastosować trybu przewidzianego w art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), to znaczy w przypadku uznania zasadności skargi zobowiązać organ do wydania w zakreślonym terminie decyzji w sprawie.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 powołanej ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a tej ustawy.Powered by SoftProdukt