drukuj    zapisz    Powrót do listy

6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Celnej, Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, III SA/Po 158/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 158/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-05-07  
Data wpływu
2008-02-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Marzenna Kosewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
I GSK 1077/08 - Wyrok NSA z 2010-03-30
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par.3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Kosewska po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie powstania długu celnego postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji /-/M. Kosewska

Uzasadnienie

J. K. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] nr [...] stwierdzającą powstanie długu celnego w przywozie.

W piśmie z dnia [...] skarżący, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł o wstrzymanie w całości zaskarżonego rozstrzygnięcia oraz rozstrzygnięcia organu I instancji. Uzasadniając wniosek wskazano, że skarżący jest osobą biedną, nie ma wystarczających środków na zapłacenie dochodzonej należności, a próba wyegzekwowania należności może doprowadzić do zagrożenia jego egzystencji oraz jego najbliższych. Ponadto pełnomocnik oświadczył, że dowody uzasadniające wniosek niezwłocznie przedstawi po ich otrzymaniu od skarżącego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej w dalszej części p.p.s.a. - po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych wskazuje, że warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Nie wystarczy więc samo powtórzenie treści przepisu. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymywanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione. Wyraźnie zaznaczył to NSA w postanowieniu z dnia 18 maja 2004r., FZ 65/04 (niepubl.), w którym stwierdził, że brak uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę.

W przedmiotowej sprawie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, choć sporządzony przez profesjonalnego pełnomocnika, nie uprawdopodabnia okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków na skutek wykonania decyzji. Pomimo zobowiązania się do nadesłania dowodów uzasadniających wniosek, do dnia rozpoznania wniosku nie przedłożono żadnych dowodów. W konsekwencji wobec niedostatecznego uzasadnienia niniejszego wniosku, Sąd nie mógł merytorycznie go rozpoznać.

Mając na względzie powyższe, Sąd – na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. – orzekł jak w sentencji postanowienia.

Sąd zwraca ponadto uwagę, że niniejsze rozstrzygnięcie nie pozbawia strony prawa do ponownego wniesienia - odpowiednio uzasadnionego - wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

/-/M. Kosewska

KS dPowered by SoftProdukt