drukuj    zapisz    Powrót do listy

6210 Dodatek mieszkaniowy, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata, II SA/Sz 1143/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 1143/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2008-05-21  
Data wpływu
2006-10-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Iwona Tomaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6210 Dodatek mieszkaniowy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OZ 29/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-30
I OZ 469/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-08
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par 3, art. 243 par 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Iwona Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku R. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego p o s t a n a w i a: oddalić wniosek

Uzasadnienie

R. S. w dniu 24 stycznia 2007 r. (na rozprawie) złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze swojej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...].

Postanowieniem z dnia 8 lutego 2007 r. Sąd ustanowił skarżącemu adwokata. Nieprawomocnym wyrokiem z dnia 22 sierpnia 2007 r. Sąd oddalił skargę. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczony został pełnomocnikowi skarżącego - adwokatowi P. K. na jego wniosek w dniu 28 września 2007 r.

R. S. w dniu 23 października 2007 r. poinformował Sąd o wypowiedzeniu pełnomocnictwa ustanowionemu w sprawie adwokatowi i jednocześnie złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem oraz wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem.

Pełnomocnik skarżącego adwokat P. K. w dniu 24 października 2007 r. złożył sporządzoną w dniu 9 października 2007 r. opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2007 r., doręczonym stronie w dniu 21 listopada 2007 r., Sąd odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Jednocześnie doręczono skarżącemu odpis wyroku z uzasadnieniem z pouczeniem, że doręczenie nie następuje w trybie art. 142 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) i art. 177 § 1 tej ustawy.

W dniu 28 listopada 2007 r. R. S. wniósł o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata. Tego samego dnia złożył też wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej oraz sporządzoną osobiście skargę kasacyjną.

Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2007 r. Sąd oddalił wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy, a Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 30 stycznia 2008 r. oddalił zażalenie wniesione na powyższe postanowienie.

Pismem z dnia 14 kwietnia 2008 r. Sąd wezwał R. S. do uzupełnienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej poprzez złożenie skargi kasacyjnej sporządzonej przez adwokata lub radcę prawnego – w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W odpowiedzi na zobowiązanie Sądu skarżący w dniu 7 maja 2008 r. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata celem "nadania biegu skardze kasacyjnej przez podpisanie tej skargi przez ustanowionego adwokata z urzędu".

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej P.p.s.a., Sąd może przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego (art. 245 § 3 P.p.s.a.). Jednocześnie prawo pomocy przyznane przed lub w toku postępowania rozpoznawczego obejmuje także postępowanie egzekucyjne (art. 243 § 2 P.p.s.a.).

W niniejszej sprawie bezsporne jest, że postanowieniem z dnia 8 lutego 2007 r. Sąd – na wniosek skarżącego - przyznał R. S. prawo pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie. W wykonaniu powyższego postanowienia Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej wyznaczył konkretnego pełnomocnika w osobie adwokata P. K., a skarżący pismem z dnia 12 kwietnia 2007 r. udzielił mu pełnomocnictwa do reprezentowania go w sprawie.

W świetle powyższego fakt wypowiedzenia przez R. S. pełnomocnictwa ustanowionemu w sprawie adwokatowi nie rodzi uprawnienia strony do ubiegania się o przyznanie dla niej nowego adwokata, w sytuacji gdy Sąd już taki wniosek rozpoznał, a skarżący z prawa pomocy zrezygnował wypowiadając adwokatowi pełnomocnictwo.

Przyznanie skarżącemu prawa pomocy po raz kolejny w sytuacji, gdy korzystał on już z tego prawa na podstawie postanowienia z dnia 8 lutego 2007 r. nie zasługuje na uwzględnienie.

W tym stanie rzeczy należało postanowić jak na wstępie.Powered by SoftProdukt