drukuj    zapisz    Powrót do listy

6559, Inne, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Zasądzono zwrot wpisu sądowego, V SA/Wa 856/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 856/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-10  
Data wpływu
2008-03-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Bożek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6559
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 225
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący – sędzia WSA – Jolanta Bożek po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprawy ze skargi M.R. na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] grudnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania; postanawia: zwrócić M. R. kwotę 100 (sto) złotych, wpisaną do rejestru opłat sądowych WSA w Warszawie [...] stycznia 2008 r. pod pozycję [...] tytułem zwrotu nadpłaconego wpisu sądowego.

Uzasadnienie

W dniu 24 stycznia2008 r. profesjonalny pełnomocnik M. R. wniósł skargę na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] grudnia 2007 r. Nr [...].

Od niniejszej skargi strona skarżąca uiściła wpis sądowy w kocie 200 zł, który wpisano do rejestru opłat sądowych pod pozycję [...] w dniu [...] stycznia 2008 r.

Stosowanie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Dz. U. nr 221, poz. 2193], wpis stały wynosi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym – 100 zł.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że pozostała część uiszczonego wpisu sądowego jest nienależna i jako taka podlega zwrotowi na podstawie art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), który stanowi, iż opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt