drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę kasacyjną, III SA/Wa 1309/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 1309/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-14  
Data wpływu
2007-07-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Barbara Kołodziejczak-Osetek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 175, art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak - Osetek, , po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej B. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 1309/07 w sprawie ze skargi B. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2007 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną -

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę B. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] maja 2007 r. w przedmiocie ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Odpis powyższego orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręczono Skarżącej w dniu 19 lutego 2008 r. Jednocześnie pouczono stronę, iż od wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którą należy wnieść w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub w sprawach obowiązków podatkowych doradcą podatkowym – pod rygorem jej odrzucenia.

W dniu 19 marca 2008 r. Skarżąca nadała w urzędzie pocztowym osobiście sporządzoną skargę kasacyjną od powyższego wyroku. W uzasadnieniu wskazała, iż skierowane do niej pouczenie "nie zawiera wyraźnego wykluczenia autorstwa skargi kasacyjnej pochodzącego od strony, co pozwala domniemywać alternatywny charakter sugestii o autorstwie". Ponadto z uwagi na fakt, iż od dnia 6 lutego do 17 marca 2008 r. strona przebywała w szpitalu a termin wniesienia skargi kasacyjnej upływa z dniem 19 marca 2008 r. jest zmuszona – dla zachowania terminu – autoryzować skargę osobiście.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270)- zwanej dalej "p.p.s.a." skarga kasacyjna powinna zostać sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Powyższego wymogu nie stosuje się jedynie, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Skarga kasacyjna w sprawach obowiązków podatkowych może być również sporządzona przez doradcę podatkowego. Przepisy p.p.s.a. wyraźnie wskazują więc, kto może sporządzić skargę kasacyjną. Nie przewidują w tym zakresie możliwości sporządzenia skargi kasacyjnej przez stronę nie będącą jedną z ww. osób (adwokat, radca prawny itp.).

W przesłanym Skarżącej wraz z odpisem wyroku z uzasadnieniem piśmie przewodnim poinformowano ją o wymogu sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika. Wbrew twierdzeniom Strony przesłane pouczenie jest wyraźne i jasno wskazuje, iż brak sporządzenia skargi kasacyjnej przez jedną z wymienionych osób spowoduje jej odrzucenie.

Również powoływany przez stronę zbliżający się termin wniesienia skargi kasacyjnej nie może stanowić o możliwości jej sporządzenia osobiście przez Skarżącą. W tym zakresie wskazać należy, iż zgodnie z art. 86 p.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy może zwrócić się do Sądu z wnioskiem o jego przywrócenie. Zagrożenie przekroczenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej nie może natomiast stanowić o prawidłowości wniesienia takiej skargi, która nie została sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika.

Zgodnie z treścią art. 178 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Skoro skarga kasacyjna wniesiona przez Skarżącą, pomimo pouczenia, nie została sporządzona przez żadną z osób wymienionych w art. 175 § 1- 3 p.p.s.a., jest ona niedopuszczalna. Z tego też względu podlega odrzuceniu.

Sąd, mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 178 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt