drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Umorzenie postępowania, Prezydent Miasta, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, VII SAB/Wa 35/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SAB/Wa 35/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-09 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2008-05-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Machlejd /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
II OSK 1412/08 - Wyrok NSA z 2009-03-20
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia WSA Ewa Machlejd po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. w W. na bezczynność Prezydenta W. postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe ze skargi A. Sp. z o.o. w W.; II. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie A. Sp. z o.o. w W. kwotę 100 zł (sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę.

Pismem z dnia 17 czerwca 2008r. skarżąca A. Sp. z o.o. w W. cofnęła skargę na bezczynność Prezydenta W.

W ocenie Sądu czynność ta nie zmierza do obejścia prawa, a cofnięcie skargi wiąże sąd.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia

na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w/w ustawy.

O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 powyższej ustawy.Powered by SoftProdukt