drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Prawo pomocy, Wojewoda, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Gl 720/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gl 720/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-08-19  
Data wpływu
2008-07-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Andrzej Majzner /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 243 par. 1, art. 245 par. 1 i par.2, art. 246 par. 1 pkt 1, art. 258 par. 1, par. 2 pkt 7 i par.3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Andrzej Majzner po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 kwietnia 2008 r. (sygn. akt II SA/Gl 1059/07) w sprawie ze skargi E. P. i T. P. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie wymeldowania, w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata postanawia: 1. zwolnić skarżącą od kosztów sądowych, 2. ustanowić adwokata dla skarżącej.

Uzasadnienie

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi E. P. w [...] r. nadała do Sądu urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w treści którego określiła, iż przedmiot jej żądania obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika procesowego w osobie adwokata.

W uzasadnieniu podniosła, że od roku [...] jest osobą bezrobotną oraz powołała się na okoliczność ponoszenia znacznych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem swego gospodarstwa domowego oraz z pokrywaniem kosztów kształcenia studiującej córki. Nadto oświadczyła, że nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani nieruchomości.

Miesięczny dochód brutto przypadający na [...] rodzinę skarżącej zadeklarowany został na kwotę około [...] - [...] zł, uzyskiwaną przez jej małżonka z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Następnie, to jest w dniu [...] r. strona odpowiadając na wezwanie z dnia 1 sierpnia 2008 r. nadesłała dokumenty źródłowe potwierdzające okoliczności, na które powołała się we wniosku.

W toku rozpoznania wniosku zważono, co następuje.

Stosownie do art. 243 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej p.p.s.a., stronie na jej wniosek może być przyznane prawo pomocy. Zgodnie zaś z art. 245 §1 przywołanej regulacji, prawo pomocy może zostać udzielone w zakresie całkowitym lub częściowym.

Odnosząc się do wniosku E. P. należy wskazać, iż zgodnie z zasadą sformułowaną w art. 246 §1 pkt 1 p.p.s.a., przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie całkowitym (czyli po myśli art. 245 §2 tej ustawy obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) następuje wtedy, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Dokonana w tym kontekście ocena stanu majątkowego wnioskodawczyni doprowadziła do konkluzji, że okoliczności sprawy uzasadniają uwzględnienie zgłoszonego żądania.

Z oświadczeń wyżej wymienionej wynika bowiem, że nie posiada ona żadnych zasobów pieniężnych ani majątku i nie osiąga jakiegokolwiek dochodu gdyż jest osobą bezrobotną, bez prawa do pobierania zasiłku (fakt potwierdzony nadesłanym zaświadczeniem Powiatowego Urzędu Pracy w Z.). Z kolei miesięczny dochód netto przypadający na jej rodzinę wynosi [...] zł (vide: wyciąg bankowy dokumentujący wpływ wynagrodzenia małżonka strony na należące do niego konto), co w przeliczeniu na jedną osobę daje zaledwie [...] zł.

Mając na uwadze zaprezentowany wyżej stan rzeczy uznano, iż skarżąca wykazała w sposób dostatecznie przekonujący, że uiszczenie jakichkolwiek kosztów związanych z niniejszym postępowaniem sądowym przekracza jej możliwości płatnicze i dlatego postanowiono jak w sentencji, działając na podstawie art. 258 §1 i §2 pkt 7 w związku z art. 258 §3 p.p.s.a. oraz w oparciu o art. 246 §1 pkt 1 tej ustawy.Powered by SoftProdukt