drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, , Minister Budownictwa, Odrzucono zażalenie
Odrzucono zażalenie, I SA/Wa 573/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 573/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-19  
Data wpływu
2007-04-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Gabriela Nowak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Sygn. powiązane
I OZ 711/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 712/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 713/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 714/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 715/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 716/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 717/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 718/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 719/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 720/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 721/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 722/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 723/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 724/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Odrzucono zażalenie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Gabriela Nowak po rozpoznaniu w dniu 19 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia J. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucające zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucającego skargę S. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] marca 2007 r., Nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

I SA/Wa 573/07

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2007 r. Z. W. w imieniu J. W. wniósł zażalenie datowane na dzień 15 sierpnia 2007 r., wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia, na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucające zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucającego skargę S. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] marca 2007 r., Nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania.

Pismem z dnia 14 września 2007 r. J. W. został wezwany do podpisania zażalenia z dnia 15 sierpnia 2007 r. oraz zawartego w nim wniosku o przywrócenie terminu złożonego w jego imieniu przez Z. W. – w terminie 7 dni, pod rygorem odmowy przywrócenia terminu i odrzucenia zażalenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Zgodnie więc z art. 178 powołanej ustawy wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie

J. W. odebrał wezwanie Sądu z dnia 14 września 2007 r. w dniu 24 września 2007 r. Pomimo upływu wyznaczonego terminu wezwanie nie zostało wykonanie skarżący nie podpisał zażalenia z dnia 15 sierpnia 2007 r.

Wobec powyższego zażalenie jest niedopuszczalne i podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jednocześnie wskazać należy, że w powyższej sytuacji wniosek o przywrócenie terminu jest bezzasadny i brak jest podstaw do jego rozpoznania.Powered by SoftProdukt