drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Administracyjne postępowanie, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zawieszono postępowanie, VII SA/Wa 1927/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1927/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-23  
Data wpływu
2007-11-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Tadeusz Nowak /przewodniczący/
Paweł Groński
Mirosława Kowalska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 124 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Nowak, , Sędzia WSA Mirosława Kowalska (spr.), Asesor WSA Paweł Groński, Protokolant Magdalena Banaszek, po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2008r. sprawy ze skargi K. G. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2007 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ.U. 153 poz.1270 z późn. zm.) Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wskutek śmierci uczestniczki postępowania F. G. i braku wskazania następców prawnych zmarłej, Sąd nie może nadać sprawie dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ww. ustawy należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt