drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , VII SA/Wa 2149/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2149/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-14  
Data wpływu
2007-12-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Katarzyna Pakuła-Getka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy - Katarzyna Pakuła - Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 marca 2008r. po rozpoznaniu wniosku S. i J. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi S. i J. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] października 2007r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: 1. przyznać S. i J. S. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata, 2. w pozostałym zakresie wniosek oddalić.

Uzasadnienie

W dniu 7 marca 2008r. do Sądu wpłynął wniosek o przyznanie prawa pomocy S. i J.S., w którym wnoszą o zwolnienie od kosztów sądowych

i ustanowienie adwokata.

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania ( pkt 1), a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ( pkt 2). Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 ww. ustawy.)

Zwolnienie od kosztów sądowych ma charakter wyjątkowy i jest odstępstwem od zasady ponoszenia kosztów sądowych przez strony postępowania. Intencją wprowadzenia tego przepisu było stworzenie możliwości dochodzenia swych praw przed sądem osobom, które znajdując się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej nie mogą uiścić kosztów sądowych. Należy więc zaznaczyć, że chodzi o taką sytuację finansową, która obiektywnie nie daje możliwości zgromadzenia odpowiednich środków na poniesienie kosztów sądowych.

Inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskodawcy. W niniejszej sprawie wnioskodawcy w złożonym wniosku wykazali, że nie są w stanie ponieść kosztów związanych z ustanowieniem adwokata.

Z formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawcy wraz z dwójką dzieci utrzymują się z dochodów w wysokości 2.190,00 złotych miesięcznie. Na potwierdzenie wysokości uzyskiwanych dochodów wnioskodawcy załączyli do wniosku zaświadczenia z zakładu pracy. Skarżący nadesłali również zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w W. z którego wynika, córka wnioskodawców jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku.

Skarżący zaznaczyli w formularzu, że posiadają dom mieszkalny o pow.

100 m -, nieruchomość rolną o pow. 2 ha oraz ciągnik.

Biorąc pod uwagę wysokość uzyskiwanych dochodów oraz wykazany stan majątkowy uznano, że skarżący nie są w stanie ustanowić profesjonalnego pełnomocnika z wyboru bez spowodowania uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oceniono, że poniesienie tego wydatku wykracza poza możliwości finansowe wnioskodawców. Z tego względu przyznano prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu.

Jednocześnie stwierdzono, że brak jest podstaw do przyjęcia, że wnioskodawcy nie mogą ponosić kosztów postępowania sądowego.

Z akt sprawy wynika, że wnioskodawcy uiścili wpis sądowy od wniesionej skargi w wysokości 200,00 złotych. Powyższe wskazuje, że skarżący są w stanie zgromadzić z uzyskiwanych dochodów środki na ponoszenie ewentualnie pozostałych kosztów sądowych w sprawie.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ww. ustawy orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt