drukuj    zapisz    Powrót do listy

602 ceny 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie skargi, Rada Miasta, Odrzucono skargę, I SAB/Bk 2/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-09-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SAB/Bk 2/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2005-09-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-07-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Janusz Lewkowicz /sprawozdawca/
Mieczysław Markowski /przewodniczący/
Sławomir Presnarowicz
Symbol z opisem
602 ceny
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Janusz Lewkowicz (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 16 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Komisji Emerytów i Rencistów [...] w A. na bezczynność Rady Miejskiej w A. w przedmiocie niepodjęcia uchwały w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia 11 lipca 2005 r. wysłanym na podany w skardze adres Sąd wezwał podpisanego pod skargą E. K. do nadesłania odpisu skargi, do złożenia dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie do jednoosobowego podpisania skargi,

a także wypowiedzenia się, czy skarżący przed wniesieniem skargi wzywał organ do usunięcia naruszenia prawa.

Wezwanie doręczone zostało stronie 13 lipca 2005 r.

W zakreślonym przez Sąd terminie 7 dni uzupełniony został jedynie brak formalny skargi w postaci nadesłania jej odpisu. Pozostałych braków skargi nie uzupełniono. Nadesłany przez p. E. K. wyciąg ze Statutu [...] z zapisem, że "ponadto jednostką organizacyjną w ramach struktur problemowych Związku jest Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów, który zrzesza regionalne sekcje emerytów i rencistów" nie dowodzi, że istnieje komisja, która wniosła skargę do Sądu i że podpisany pod skargę E. K. jest upoważniony do podpisania skargi. Z pisma [...] w A. z dnia 28.06.2005 r. skierowanego do Burmistrza Miasta A. wynika, że Pan E. K. nie jest i nigdy nie był Przewodniczącym [...], a przy Oddziale A. nie istnieje Komisja Emerytów i Rencistów.

Brak jest też danych wskazujących, że skarżący wzywał organ gminy do usunięcia naruszenia prawa.

W tej sytuacji Sąd w oparciu o przepis art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt