drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zawieszono postępowanie międzyinstancyjne, VII SA/Wa 658/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 658/05 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-01-17  
Data wpływu
2005-05-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Mirosława Kowalska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
II OZ 624/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-19
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie międzyinstancyjne
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. B. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lutego 2005 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżących lub nie wykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Zgodnie z zrządzeniem Sądu z dnia 26 listopada 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z dnia 26 listopada 2007 r., w związku ze zwrotami listów poleconych z adnotacją adresat zmarł zwrócił się do skarżącej o wskazanie następców prawnych:

1) J. i W. B., ostatnio zamieszkałych w B.[...],

2) K. i M. L., ostatnio zamieszkałych w B. [...]

- w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zarządzenia pod rygorem zawieszenia postępowania.

Skarżąca otrzymała w/w pismo w dniu 30 listopada 2007 r., a więc wyznaczony przez Sąd termin upłynął z dniem 7 grudnia 2007 r. Skarżąca w piśmie nadanym w dniu 11 grudnia 2007 r. nie wykonała polecania Sądu, a wymieniła tylko imiona dzieci zmarłych K. i M. L.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ww. ustawy orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt