drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, Inne, Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , SAB/Sz 296/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SAB/Sz 296/03 - Wyrok WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2004-03-17 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-12-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Arkadiusz Windak /sprawozdawca/
Grzegorz Jankowski /przewodniczący/
Marzena Kowalewska
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 2, art. 3 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 149 ustawy z 30 sierpnia 2002r. - P.p.s.a.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Jankowski Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska Asesor WSA Arkadiusz Windak ( spr.) Protokolant Joanna Białas - Gołąb po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2004 r sprawy ze skargi P. J. na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I zobowiązuje Inspektora Nadzoru Budowlanego do załatwienia wniosku P. J. z dnia [...] r w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, II zasądza od Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego P. J. [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

P. J. wniósł skargę na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nie udzielenia informacji publicznej wskazując, iż w dniu [...] r. zwrócił się do tego organu o udzielenie informacji dotyczącej podania statusu prawnego i formy prawnej Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Do skargi przedłożył odpis wniosku złożonego [...] r. do Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz odpis pisma złożonego [...] r. do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zatytułowanego "Skarga zażalenie [...] na INB za brak informacji z wniosków" wymieniając w piśmie tym pod pozycją [...] wniosek dotyczący formy i statusu prawnego. Skarżący wskazał, że jest to zażalenie złożone w trybie art. 37 k.p.a.

Inspektor Nadzoru Budowlanego w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. W uzasadnieniu organ podał, że pisma skarżącego z [...] r. nie można było potraktować jako wniosku o udzielenie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W związku z tym wezwano skarżącego do wniesienia opłaty skarbowej od złożonego pisma. P. J. nie uzupełnił jednak braków formalnych złożonego pisma i odwołał się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z w a ż y ł, co następuje:

Z mocy art. 85 i art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271) w miejsce Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie utworzony został z dniem 1 stycznia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który właściwy jest do rozpoznawania skarg wniesionych przed tą datą do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie w sprawach, w których postępowanie nie zostało zakończone.

Skarga okazała się uzasadniona.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sądy administracyjne rozpatrują skargi na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4 art. 3 § 2 w/w ustawy. Stosownie zaś do art. 149 tej ustawy, Sąd uwzględniając skargę na bezczynność wymienionych organów zobowiązuje dany organ do wydania w określonym terminie stosownego aktu.

Stwierdzić należy, że zobowiązanie takie może nastąpić wówczas, gdy przepisy prawa przewidują działanie danego organu w określonej formie, a organ pozostaje w zwłoce z wydaniem odpowiedniego aktu prawnego.

W sprawie niniejszej taka sytuacja występuje.

Informacja, o której udzielenie zwrócił się skarżący mieści się w zakresie przedmiotowym określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia ma obowiązek powiadomienia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku (ust. 2 art. 13 tej ustawy).

W rozpoznawanej sprawie Inspektor Nadzoru Budowlanego po otrzymaniu w dniu [...] r. wniosku o udzielenie informacji o formie i statusie prawnym Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zobowiązał skarżącego do uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie pięciu złotych, pod rygorem zwrotu pisma lub zaniechania czynności.

Skoro skarżący domagał się udzielenia informacji mieszczącej się w zakresie podmiotowym określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o dostępie do informacji publicznej, to zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy dostęp do tej informacji jest bezpłatny, zatem wezwanie o opłatę było nieuzasadnione.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej jest bowiem ustawą szczególną (lex specialis) w stosunku do ustawy o opłacie skarbowej, a w szczególności art. 1 ust. 1 tej ustawy, nie mają zastosowania do spraw związanych z udzieleniem informacji na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zasadą jest bezpłatność udzielania informacji publicznej.

Nie można z powodu nie uiszczenia opłaty skarbowej, wydać decyzji o odmowie udzielenia informacji, bądź pozostawić sprawy bez rozpoznania. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się bowiem tylko do decyzji wydawanych w zakresie informacji publicznej.

W przedstawionych okolicznościach należało uznać, że wniosek skarżącego z dnia [...] r. wszczął postępowanie w sprawie o udzielenie informacji publicznej i w takim przypadku, Inspektor Nadzoru Budowlanego zobowiązany był do załatwienia sprawy w trybie uregulowanym ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Skoro skarżący wyczerpał środki zaskarżenia, informacji publicznej nadal nie uzyskał, należało uznać, że zachodzi bezczynność organu w zakresie obowiązku wynikającego z art. 2 i art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej i na podstawie art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt