drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, , Dyrektor Izby Skarbowej, Uchylono zaskarżoną decyzję, I SA/Łd 127/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-08-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 127/08 - Wyrok WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-08-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Bogusław Klimowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Joanna Tarno
Paweł Kowalski
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Sentencja

Dnia 19 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Bogusław Klimowicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Paweł Kowalski Sędzia WSA Joanna Tarno Protokolant Asystent sędziego Dominika Trella po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2008 roku sprawy ze skargi W. W. z udziałem K. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 roku 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz skarżącego kwotę 100,- (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

I SA/Łd 127/08

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia[...] Naczelnik (...) Urzędu Skarbowego Ł.-B. wszczął z urzędu postępowanie podatkowe wobec W. i K. małż. W. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2006.

Organ podatkowy wskazał, iż w złożonym zeznaniu podatkowym PIT -37 za rok 2006 podatnicy dokonali odliczenia od dochodu z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu będącym ich miejscem zamieszkania na łączną kwotę 968 zł (po 484 zł na każdego z małżonków). Na udokumentowanie powyższych wydatków podatnicy przedłożyli faktury VAT oraz potwierdzenia zapłaty wystawione na nazwisko W. W..

Decyzją z dnia[...] Naczelnik (...) Urzędu Skarbowego Ł.-B., na podstawie art. 207, 210 § 1 i 4, art. 21 § 1 i §3, art. 51 § 1, art. 53 §3 i § 4 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 6a i art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr. 14, poz. 176 ze zm.) określił W. i K. W. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2006 w kwocie 15.639,00 zł.

Organ podatkowy zakwestionował dokonane przez podatników odliczenie dotyczące wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet ponieważ dokumentująca podmiotowy wydatek faktura oraz potwierdzenia zapłaty wystawione były tylko na nazwisko W.W.. Zgodnie zaś z art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość wydatków na określony powyżej cel ustala się na podstawie faktur w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Tym samym, zdaniem organu, aby oboje małżonkowie mogli skorzystać z odliczenia na fakturze powinny znaleźć się dane osobowe obojga małżonków, a nie jak w rozpoznawanym przypadku wyłącznie jednego z nich. Wspólne rozliczanie małżonków nie zmienia faktu, iż pozostają oni odrębnymi podatnikami i w sytuacji kiedy ulgi zostają przez ustawodawcę przyznane indywidualnie, każdemu z podatników, tak jak w niniejszym podatku, żona nie może odliczyć wydatków poniesionych przez męża.

Od powyższej decyzji W.W. wniósł odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Ł.. W ocenie podatnika skoro pozostaje on z żoną we wspólności ustawowej, prowadzi wspólne gospodarstwo, dokonuje wspólnego rozliczenie podatkowego oczywistym jest, iż faktura wystawiona tylko na jednego z małżonków dotyczy także drugiego ze współmałżonków . Zdaniem odwołującego się dokonana przez organ podatkowy interpretacja przepisów prawa podatkowego jest niezgodna z Konstytucją RP i kodeksem cywilnym. Podpisując umowę na świadczenie usług internetowych, jako bieżącą czynność życia codziennego, działał w imieniu własnym i żony. Tym samym wystawiona faktura, choć zawierająca tylko jego dane, dotyczy także małżonki podatnika.

Po rozpatrzeniu odwołania, decyzją z dnia[...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł., na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzje organu I instancji.

Organ odwoławczy podzielił stanowisko wyrażone w decyzji pierwszoinstancyjnej stwierdzając, iż ustawodawca ustanawiając art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedmiotowa ulgę obwarował prawo do skorzystania z niej od posiadania przez podatnika dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków, tj. faktury VAT. Ustawodawca nie przewidział żadnej innej alternatywnej możliwości udokumentowania poniesienia tychże wydatków, co oznacza, iż tylko faktura może stanowić podstawę skorzystania z ulgi. Odliczenia wydatków z tytułu użytkowania Internetu stanowi wyjątek od zasady powszechności opodatkowania i dlatego należy je interpretować w sposób ścisły. Aby małżonkowie mogli oboje skorzystać z przedmiotowej ulgi, na fakturze muszą widnieć dane obojga małżonków. Tym samym wystawienie faktury wyłącznie na W.W. oznacza, iż tylko jemu przysługuje prawo do skorzystania z odliczenia.

Na powyższą decyzję W.W. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Wnosząc o uznanie złożonego rozliczenia podatkowego PIT-37 za rok 2006 i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania podatnik przytoczył argumentację jak w odwołaniu od decyzji pierwszoinstancyjnej oraz stwierdził, iż faktura dokumentująca sporne wydatki zawiera dane żony, takie jak: nazwisko i adres, brak jest tylko jej imienia. Zdaniem skarżącego przedmiotowa faktura w pełni dokumentuje poniesione wydatki na Internet zarówno przez niego jak również przez małżonkę.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna, albowiem zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem przepisów prawa materialnego, co w myśl art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), stanowi podstawę do jej uchylenia.

Istota sporu pomiędzy stronami sprowadza się do możliwości odliczenia od dochodu w danym roku podatkowym wydatków ponoszonych przez każdego z małżonków z tytułu użytkowania sieci Internet w sytuacji gdy faktura dokumentująca poniesiony wydatek jest wystawiona tylko na jednego z nich.

Podstawę materialno prawną w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a tejże ustawy podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art.24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1i 2, lub art.25, po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Natomiast art. 26 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy stanowi, iż w przypadku odliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższe oznacza, iż warunkiem skorzystania z tzw. "ulgi internetowej" przez podatników podatku dochodowego jest kumulatywne wystąpienie następujących przesłanek:

a) poniesienie przez podatnika wydatku z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu będącym jego miejscem zamieszkania oraz

b) udokumentowanie przedmiotowego wydatku fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

W niniejszej sprawie małżonkowie K. i W.W. w zeznaniu podatkowym PIT_37 zadeklarowali wspólny sposób opodatkowania dochodów za rok 2006. W zeznaniu tym każdy z małżonków odliczył od swojego dochodu kwotę 484 zł, jako wydatek poniesiony z tytułu użytkowania sieci Internet. Organy podatkowe zakwestionowały odliczenie dokonane przez K.W., gdyż uznały, iż prawo do odliczenia wyżej wymienionej kwoty przysługuje wyłącznie W.W., Jako osobie, na którą dostawca usług internetowych wystawiła fakturę dokumentująca poniesienie przedmiotowego wydatku.

Ze stanowiskiem organów nie sposób się zgodzić. Bezspornym w sprawie jest, iż K.W. i W. W. pozostają we wspólności majątkowej, wspólnie zamieszkują w lokalu mieszkalnym przy ul. A w Ł. oraz prowadza wspólne gospodarstwo domowe. Nadto ze składanych w toku postępowania sadowoadministracyjnego wyjaśnień W.W., niekwestionowanych przez organy, Jednoznacznie wynika, iż w 2006 roku wspólnie z żona korzystali z sieci Internet, a koszty związane z użytkowaniem sieci pokrywali z majątku wspólnego. Wysokość poniesionych przez małżeństwo W. wydatków na korzystanie z Internetu w łącznej kwocie 968 zł. została stwierdzona fakturą. A zatem wydaje się , iż udokumentowanie w przepisanej formie przez wspólnie rozliczających się podatników poniesienia określonych wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu będącym ich miejscem zamieszkania uprawniało ich do skorzystania z przedmiotowej ulgi. Co prawda faktura VAT wystawiona przez dostawcę usług internetowych zawierała dane personalne tylko skarżącego to jednak skoro wydatki na korzystanie z sieci w równym stopniu obciążały jego żonę to naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy jest możliwość odliczenia poniesionych wydatków przez obojga małżonków. Z akt sprawy niespornie bowiem wynika, iż ciężar ekonomiczny spornego wydatku został poniesiony w równym stopniu zarówno przez W.W. jak i jego żonę K.W.

Konkludując Sąd, w ty składzie, nie podziela stanowiska, iż zamieszczenie na fakturze dokumentującej wydatek, danych tylko jednego z małżonków pozbawia prawa do skorzystania z "ulgi internetowej" drugiego z nich w sytuacji gdy oboje małżonkowie ponosili rzeczywiste koszty użytkowania sieci informatycznej.

Z powyższych względów Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt. 1 lit "c" i art.. 152 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w wyroku. O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 powołanej ustawy,

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ podatkowy jeszcze raz dokona analizy zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2006 złożonego przez małżonków W. i mając na uwadze zawarte w uzasadnieniu niniejszego wyroku stanowisko wyda stosowne rozstrzygnięcie.

P.Pie.Powered by SoftProdukt