drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano prawo pomocy w całości, I SA/Łd 927/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 927/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-02-08  
Data wpływu
2007-07-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Leszek Foryś /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Sygn. powiązane
II FZ 648/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-15
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Sentencja

Dnia 8 lutego 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Referendarz sądowy Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku B. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi B. K. i Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok p o s t a n a w i a: przyznać B. K. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie skarżącej od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

I SA/Łd 927/07

Uzasadnienie

B. K. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie jej od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi B. K. i Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] r. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 rok.

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, iż B. K. prowadzi gospodarstwo domowe wraz z mężem Z. K. oraz 26-letnim synem C. K. Skarżąca utrzymuje się z emerytury w wysokości 753,95 zł, a Z. K. z emerytury w wysokości 592,23 zł. C. K. studiuje i nie uzyskuje żadnych dochodów. Ponadto skarżąca uzyskuje niewielkie dochody z gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,2338 ha, które określiła na 310 zł miesięcznie z hektara przeliczeniowego. Jedynym majątkiem skarżącej jest, oprócz gospodarstwa, dom o powierzchni mieszkalnej 65 m² (wymiary zewnętrzne to 10 m na 10 m) oraz odziedziczone po rodzicach działki gruntu o łącznej powierzchni 0,31 ha. Skarżąca podała w uzasadnieniu wniosku, iż jej sytuacja finansowa jest zła. Opłaty związane z energią elektryczną, telefonem, gazem i wodą, a także wydatki związane ze studiami syna, powodują, iż nie jest w stanie uiścić kosztów sądowych ani wynająć adwokata. Ponadto zły stan zdrowia jej i jej męża powoduje, że zmuszeni są od czasu do czasu wynajmować pracownika do pracy w gospodarstwie. Skarżąca oświadczyła również, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym i doradcą podatkowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244 § 1, art. 245, art. 246 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

W tej sytuacji Sąd uznał, iż wniosek skarżącej zasługuje na uwzględnienie. Skarżąca nie jest bowiem w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, co stanowi przesłankę niezbędną do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata (art. 246 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ). Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę fakt, że skarżąca wraz z osobami wchodzącymi w skład jej gospodarstwa domowego osiągają niskie dochody, które przy wykazanych wydatkach nie pozwalają jej na pokrycie kosztów sądowych. Nie stać byłoby jej również na wynajęcie adwokata..

Wobec powyższego, na podstawie art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

M.Ko.Powered by SoftProdukt