drukuj    zapisz    Powrót do listy

6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw, Prawo pomocy, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS, Przyznano prawo pomocy w części, V SA/Wa 833/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 833/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-16  
Data wpływu
2008-03-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Anna Michałowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 199; art. 246 § 1 pkt 2; art. 258 § 1 i § 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Anna Michałowska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia stycznia 2008 r. Nr ... w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy p o s t a n a w i a: - przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym, tj. ustanowienia radcy prawnego z urzędu, o którego wyznaczenie zwrócić się do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w ...;

Uzasadnienie

Postanowieniem z 7 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę J. W. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W dniu 7 maja 2008 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skarżący złożył na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego. W uzasadnieniu wniosku, jak i w oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazał, iż jego sytuacja finansowa jest katastrofalna, gdyż sklep ... przynosi coraz mniejsze zyski z uwagi na trudności ekonomiczne klientów i wyjazd dużej ilości osób za granicę. Sklepu nie można zlikwidować, gdyż jest obciążony hipoteką ze względu na pobraną pożyczkę. Ponadto skarżący wskazał, iż z uwagi na wiek nie mogą z żoną znaleźć pracy, tym bardziej że są schorowani. Zamieszkują w domu o pow. ... m-. Posiadają wyłącznie pawilon handlowy łącznie z działką o pow. ... ha i samochód dostawczy z ... r. Nie posiadają oszczędności pieniężnych ani przedmiotów wartościowych.

Z uwagi na to, iż złożone oświadczenia okazały się niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych skarżącego, zarządzeniem z dnia 27 maja 2008 r. wezwano go do złożenia dodatkowych informacji poprzez udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania i nadesłanie stosownych dokumentów.

W piśmie z dnia 10 czerwca 2008 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skarżący oświadczył, iż we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje wraz z żoną, synowie założyli własne rodziny i zamieszkują oddzielnie. Jedynym źródłem utrzymania rodziny skarżącego jest działalność gospodarcza, bazują również na zaciągniętym kredycie bankowym, którego jest do spłacenia ... zł. Zobowiązania wobec dostawców ... wynoszą aktualnie ... zł, natomiast zaległości za wodę, c.o., telefony, podatek od nieruchomości, energię elektryczną - kształtują się za ostatnie cztery miesiące w granicach ... zł. Wydatki skarżącego związane z utrzymaniem miejsca zamieszkania kształtują się miesięcznie w wysokości około ... zł, na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych wydają około ... zł. Dochody z działalności gospodarczej od początku roku 2008 kształtują się następująco: styczeń - strata ... zł, luty- strata ... zł, marzec- dochód ... zł, kwiecień - strata ... zł, maj- dochód ... zł. Na potwierdzenie złożonych wyjaśnień skarżący nadesłał dokumenty finansowe w postaci zeznania podatkowego za 2007 r., wyciągu z rachunku bankowego oraz ksiąg podatkowych.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Zasadą postępowania sądowoadministracyjnego jest - zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami) - dalej ustawy p.p.s.a. - ponoszenie przez Strony kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie. Prawo pomocy stanowi wyjątek od tej zasady i może zostać przyznane osobie fizycznej w zakresie częściowym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a.). Instytucja prawa pomocy powinna być zatem stosowana w przypadku osób charakteryzujących się trudną sytuacją materialną. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa do osób tych zaliczyć można bezrobotnych, którzy nie pobierają zasiłku lub osoby, które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione są środków do życia, bądź środki te są bardzo ograniczone i zaspakajają tylko ich podstawowe potrzeby życiowe.

Zasadność wniosku skarżącego rozpatrzono w dwóch aspektach, tj. z jednej strony uwzględniono wysokość obciążeń finansowych, jakie będzie on zobowiązany ponieść w postępowaniu, z drugiej zaś strony jego możliwości finansowe.

Biorąc pod uwagę znajdujące się w aktach sprawy oświadczenie o stanie majątkowym jak również dokumenty finansowe nadesłane przez skarżącego na wezwanie Sądu i porównując je z obciążeniem wynikającym z zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika należało uznać, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do udzielenia skarżącemu prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego. Dokonując takiej oceny kierowano się tym, iż skarżący poza domem i pawilonem handlowym nie posiada żadnych nieruchomości, oszczędności i przedmiotów wartościowych. Środki finansowe uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej są nieregularnym dochodem - działalność ta przynosi niewielkie dochody a czasami straty. Z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 roku wynika, iż skarżący i jego małżonka ponieśli stratę w wysokości ... zł. Na rachunku bankowym na dzień 29 kwietnia 2008 r. nie posiadali żadnych środków pieniężnych. W związku z powyższym po uwzględnieniu wskazanych kosztów utrzymania należało stwierdzić, iż skarżący nie jest w stanie ponieść, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie, kosztów ewentualnej pomocy prawnej profesjonalnego pełnomocnika.

W związku z powyższym na podstawie art. 258 §1 i §2 pkt 7 ustawy p.p.s.a. postanowiono, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt