drukuj    zapisz    Powrót do listy

6191 Żołnierze zawodowi, , Minister Obrony Narodowej, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, II SA/Wa 938/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 938/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-12-11  
Data wpływu
2007-05-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Eugeniusz Wasilewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6191 Żołnierze zawodowi
Sygn. powiązane
I OSK 1293/08 - Wyrok NSA z 2009-07-10
I OZ 115/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-29
Skarżony organ
Minister Obrony Narodowej
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Sentencja

1 P O S T A N O W I E N I E Dnia 11 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P.C. o wstrzymanie wykonania decyzji Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Z. nr [...] z dnia [...] kwietnia 2006 r. w sprawie ze skargi P.C. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę postanawia - oddalić wniosek - 4

Uzasadnienie

W dniu 26 października 2007 r. (data stempla pocztowego) P.C. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Z. nr [...] z dnia [...] kwietnia 2006 r. zobowiązującej go do zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę w Wojskowej Akademii Technicznej w W. w kwocie [...] zł.

W uzasadnieniu wniosku skarżący podał, iż w chwili obecnej ze względu na trudną sytuację materialną nie może wywiązać się z nałożonego na niego zobowiązania w postaci zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę w Wojskowej Akademii Technicznej w kwocie [...] zł. Wskazał, że uzyskuje niewielkie dochody na stanowisku [...], nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie podejmuje zatrudnienia z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Dodatkowo podkreślił, że wynagrodzenie żony, zatrudnionej jako [...], nie przekracza [...] zł netto. Podał także, że obecnie wraz z żoną wynajmuje jednopokojowe mieszkanie i z tego tytułu ponosi opłaty w kwocie [...] zł miesięcznie. W ocenie skarżącego, z uwagi na to, iż koszty wynajmu mieszkania w W. są porównywalne do spłaty rat kredytu mieszkaniowego, zdecydował się wraz z żoną na kupno nowego mieszkania i dlatego zawarł z bankiem umowę o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych w wysokości [...] zł na okres 30 lat, którego comiesięczna rata spłaty wynosi [...] zł. Wnioskodawca podkreślił, że przed oddaniem mieszkania przez inwestora, z uwagi na trudną sytuację materialną zaciągnął pożyczkę w wysokości [...] zł, by podołać bieżącym obciążeniom finansowym.

Reasumując, skarżący wskazał, że w chwili obecnej nie ma żadnych oszczędności, a zobowiązania jego i żony przewyższają dochody jakie uzyskują z tytułu wynagrodzenia za pracę. Ponadto podał, że miesięczne zobowiązania z tytułu kredytu hipotecznego, najmu oraz pomocy finansowej udzielanej chorej matce wahają się w granicach [...] zł, a więc do dyspozycji pozostaje mu kwota [...] zł. Zdaniem skarżącego, pozytywne rozpatrzenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Z. nr [...] z dnia [...] kwietnia 2006 r. stworzy mu możliwość przeprowadzenia się do nowego mieszkania, a tym samym uwolni go od kosztów najmu, a zaoszczędzoną w ten sposób kwotę będzie mógł przeznaczyć na ewentualną spłatę nałożonych na niego obciążeń.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Stosownie zaś do art. 61 § 3 powołanej ustawy, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Użyty w treści tego przepisu zwrot "w granicach tej samej sprawy" należy interpretować na tle art. 3 § 2 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który wyznacza zakres przedmiotowy postępowania sądowoadministracyjnego, a także art. 134 i art. 135 tej ustawy, które regulują zakres sądowej kontroli. Ten ostatni przepis stanowi, że sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga. Tak więc pojęcia "granice tej samej sprawy" i "granice sprawy, której skarga dotyczy", zakreślają jednakowe ramy prawne. Przez pojęcie "sprawy" należy zatem rozumieć sprawę administracyjną w znaczeniu materialnoprawnym, której granice określają elementy wyznaczające tożsamość skonkretyzowanego w decyzji administracyjnej stosunku administracyjnoprawnego, a więc identyczność podmiotów, identyczność przedmiotu tego stosunku (węzeł praw i obowiązków strony) oraz identyczność obu jego podstaw – prawnej i faktycznej (por. uchwałę składu siedmiu sędziów NSA z dnia 27 czerwca 2000 r., FPS 12/99, ONSA 2001, nr 1, poz. 7). W związku z tym, treścią art. 61 § 3 objęte będą zarówno akty wydane w pierwszej instancji, jak i np. akty, w stosunku, do których toczy się postępowanie w trybie nadzwyczajnym lub w trybie autokontroli.

Skoro zatem w niniejszej sprawie P.C. przedmiotem skargi skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uczynił decyzję Ministra Obrony Narodowej nr [...] z dnia [...] marca 2007 r. w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę, to wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Z. nr [...] z dnia [...] kwietnia 2006 r. zobowiązującej go do zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę, nie mógł odnieść skutku i podlega oddaleniu, bowiem decyzja, której skarżący domaga się wstrzymania, nie została wydana w postępowaniu prowadzonym w granicach przedmiotowej sprawy administracyjnej. Brak tu zarówno identyczności podmiotów, przedmiotu tego stosunku oraz podstawy faktycznej jak i prawnej.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt