drukuj    zapisz    Powrót do listy

6202 Zakłady opieki zdrowotnej 6402 Skargi organów nadzoru na uchwały rady powiatu w przedmiocie ... (art. 81 ustawy o samorządzie  powiatowym), Ochrona zdrowia Umorzenie postępowania, Inne, Umorzono postępowanie sądowe, II SA/Op 222/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Op 222/08 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2008-09-01 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Grażyna Jeżewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6202 Zakłady opieki zdrowotnej
6402 Skargi organów nadzoru na uchwały rady powiatu w przedmiocie ... (art. 81 ustawy o samorządzie  powiatowym)
Hasła tematyczne
Ochrona zdrowia
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Jeżewska po rozpoznaniu w dniu 1 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Powiatu w G. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zbycia aktywów zakładu opieki zdrowotnej postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi z dnia 19 czerwca 2008 r., wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez Wojewodę [...], jest uchwała Nr [...] Rady Powiatu w G. z dnia [...] w sprawie przekazania cesją kontraktu na usługi dializoterapii i poradni nefrologicznej firmie "A" na podstawie zawartej między stronami umowy. Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały, z powodu istotnego naruszenia prawa.

W odpowiedzi na skargę Przewodniczący Zarządu Powiatu w G. oświadczył, że zaskarżona uchwała została przez Radę Powiatu w G. uchylona, na sesji w dniu 26 czerwca 2008 r. Na potwierdzenie powyższego, Przewodniczący załączył do akt sprawy uchwałę Nr [...] Rady Powiatu, uchylającą zaskarżoną uchwałę.

Wojewoda [...], ustosunkowując się do treści odpowiedzi na skargę, w piśmie procesowym z dnia 18 lipca 2008 r. oświadczył, że uchwała Rady Powiatu w G. Nr [...] z dnia [...] w sprawie uchylenia zaskarżonej uchwały, jest zgodna z prawem. W dalszej części pisma procesowego organ dodał, że w związku z uchyleniem przez Radę Powiatu uchwały, będącej przedmiotem zaskarżenia, dalsze postępowanie staje się bezprzedmiotowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie podlega umorzeniu.

Zgodnie z brzmieniem art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) – zwanej dalej w skrócie:" P.p.s.a.", organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Z kolei, w myśl art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a. – Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Uchwała Nr [...] Rady Powiatu w G., będąca przedmiotem niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego, została ostatecznie wyeliminowana z obrotu prawnego i przestała istnieć, wobec uwzględnienia w całości skargi i żądania skarżącego, albowiem na sesji w dniu 26 czerwca 2008 r. Rada Powiatu w G., podjęła uchwałę Nr [...] uchylającą zaskarżoną uchwałę, a uchwała uchylająca weszła w życie z dniem podjęcia, tj. w dniu 26 czerwca 2008 r.

W tej sytuacji brak jest przedmiotu zaskarżenia, a postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe. Uwzględniając powyższe stwierdzić należało, że wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej uchwały stanowi przesłankę umorzenia postępowania, o której stanowi art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny, postanowił jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt