drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Zagospodarowanie przestrzenne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, IV SA/Wa 1400/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 1400/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-08-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Otylia Wierzbicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Zagospodarowanie przestrzenne
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Otylia Wierzbicka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2004 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

J. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze

w W. z dnia (...) września 2004 r., nr (...). Przedmiotową decyzją Kolegium, po rozpatrzeniu odwołania firmy L. Sp. z o. o., orzekło na podstawie art. 138 § 2 Kpa o uchyleniu w całości decyzji Prezydenta W. nr (...) z dnia (...) sierpnia 2004 r. odmawiającej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Jak wynika z informacji nadesłanych w piśmie z dnia 12 marca 2008 r. Naczelnika Wydziału Realizacji Urbanistycznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu W., oraz z załączonej do niego decyzji Prezydenta W. z dnia (...) stycznia 2008 r., nr (...), inwestor – L. Sp. z o. o. w dniu 6 kwietnia 2007 r. złożył pismo informujące, iż rezygnuje z uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji i wnosi o umorzenie postępowania. W tej sytuacji organ umorzył postępowanie w sprawie z wniosku L. Sp. z o. o. wydania decyzji o warunkach zabudowy, powołaną decyzją z dnia (...) stycznia 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w następujących sytuacjach:

- jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę,

- w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłosi osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania,

- gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W rozpatrywanej sprawie skarżąca złożyła skargę na decyzję uchylającą decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy i przekazującą sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji. W przedmiotowej skardze J. P. stwierdzała m. in. że zamierzona inwestycja jest niezgodna z obowiązującymi przepisami. Jak wynika natomiast z decyzji Prezydenta W. z dnia (...) stycznia 2008 r. postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej inwestycji zostało umorzone, bowiem inwestor – L. Sp. z o. o. cofnął wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

W tej sytuacji Sąd stwierdził, iż postępowanie sądowe w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Wobec powyższego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt