drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), , Rada Miasta, Odrzucono zażalenie, II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2007-10-04  
Data wpływu
2006-10-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Katarzyna Krzysztofowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Sygn. powiązane
II OZ 324/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-16
II OZ 1033/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10
II OZ 334/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-20
II OZ 367/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-10
II OZ 79/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-16
II OSK 153/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-19
II OSK 1253/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-15
II OSK 1765/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-27
II OZ 1280/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14
II OSK 1910/08 - Wyrok NSA z 2009-12-08
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Sentencja

Dnia 4 października 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Katarzyna Krzysztofowicz po rozpoznaniu w dniu 4 października 2007 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. H., S. W. oraz S. B. na uchwałę Rady Miasta z dnia 12 czerwca 2002 roku, nr [...] w przedmiocie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy" postanawia odrzucić zażalenie skarżącego S. W. z dnia 5 czerwca 2007 roku na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 maja 2007 roku, sygn. akt II SA/Gd 606/06, oddalające wniosek skarżących H. H. i S. W. oraz uczestników postępowania D. U. i H. U. o wymierzenie grzywny pełnomocnikowi procesowemu Rady Miejskiej.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 23 maja 2007 roku Sąd oddalił wniosek skarżących H. H. i S. W. oraz uczestników postępowania D. U. i H. U. o wymierzenie grzywny pełnomocnikowi procesowemu Rady Miejskiej.

Odpis powyższego postanowienia został doręczony skarżącemu S. W. w dniu 30 maja 2007 roku.

Zażalenie na powyższe postanowienie skarżący S. W. wniósł w ustawowym terminie, tj. dnia 5 czerwca 2007 roku (data stempla pocztowego).

Zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2007 roku, wydanym na podstawie

art. 220 § 1 i 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) w zw. z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wezwano skarżącego S. W. do uiszczenia wpisu od zażalenia w wysokości 100 zł. W zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie i rygor odrzucenia zażalenia (vide: zarządzenie k. 414 akt).

Odpis ww. zarządzenia doręczono skarżącemu S. W. w dniu 25 czerwca 2007 roku (vide: potwierdzenie odbioru k. 436 akt), jednakże skarżący w zakreślonym terminie go nie wykonał (vide: notatka urzędowa k. 539 akt).

Powyższe okoliczności uzasadniają odrzucenie wniesionego przez skarżącemu S. W. zażalenia na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt