drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zawieszono postępowanie, VII SA/Wa 305/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 305/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-12  
Data wpływu
2008-02-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Tadeusz Nowak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 124 par 1 pkt 1 ppsa
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Nowak po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. J. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego w sprawie VII SA/Wa 34/06 postanawia zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela chyba, że przedmiot sprawy odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków związanych ściśle z osobą zmarłego.

Z akt niniejszej sprawy – zwrotu listu poleconego skierowanego do uczestniczki postępowania W. R. – wynika, iż uczestniczka postępowania W. R. zamieszkała ostatnio ul. [...] [...]; [...] [...] [...] zmarła.

Z uwagi na śmierć uczestniczki postępowania, do czasu ustalenia jej następców prawnych, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 wymienionej ustawy postępowanie należało zawiesić z urzędu.Powered by SoftProdukt