drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, , Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono zażalenie, I SA/Łd 1199/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 1199/04 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-06-05  
Data wpływu
2004-12-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Arkadiusz Cudak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Sygn. powiązane
II FZ 647/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-20
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Sentencja

Dnia 5 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Sędzia NSA Arkadiusz Cudak po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym zażalenia D. A. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 września 2006 r. o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w przedmiocie ściągnięcia na rzecz Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwoty 100 (sto) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi D. A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie odmowy uzupełnienia decyzji określającej podatek dochodowy od osób fizycznych za 2002 rok postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

I SA/Łd 1199/04

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 12 września 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił zażalenie D.A. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2005 r. w przedmiocie ściągnięcia kwoty 100 zł tytułem nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej.

Na przedmiotowe postanowienie Danuta Agier wniosła zażalenie.

Zarządzeniem z dnia 4 stycznia 2007 r. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał D.A. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł. Zarządzenie to zostało przez stronę zaskarżone zażaleniem, które z kolei oddalone zostało postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2007 r., sygn. akt II FZ 113/07.

W dniu 10 lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił zatem zażalenie D.A. na postanowienie z dnia 12 września 2006 r., z uwagi na nieuiszczenie wpisu od zażalenia.

Postanowienie to również zostało zaskarżone przez stronę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który postanowieniem z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. akt II FZ 647/07, uchylił je, stwierdzając, iż skarżąca nie została poprawnie pouczona o skutkach nieziszczenia wpisu od zażalenia. Jednakże Sąd kasacyjny stwierdził jednocześnie, że stronie znane są obecnie skutki orzeczenia kasacyjnego z dnia 22 marca 2007 r., II FZ 113/07, toteż ponowne pouczanie jej o nich przez Sąd I instancji jest zbędne. Stąd też żądany na mocy zarządzenia z dnia 4 stycznia 2007 r. wpis sądowy skarżąca powinna uiścić w terminie 7 dni od daty doręczenia jej postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2008 r., II FZ 647/07.

Powyższe postanowienie doręczone zostało skarżącej w dniu 13 marca 2008 r. Od tego dnia rozpoczął zatem bieg 7-dniowy termin do uiszczenia wpisu od zażalenia. Skarżąca do dnia dzisiejszego nie uiściła wymaganej kwoty 100 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżąca, pomimo doręczenia jej w dniu 13 marca 2008 r. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt II FZ 647/07, stanowiącego zarazem pouczenie o skutkach nieuiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 września 2006 r., do dnia dzisiejszego nie uiściła wymaganego wpisu.

Wobec powyższego, na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

LFPowered by SoftProdukt