drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe, Prawo pomocy, Inspektor Sanitarny,  , VII SA/Wa 980/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 980/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-11-29  
Data wpływu
2007-06-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Kowalska-Hupko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OSK 1522/08 - Wyrok NSA z 2009-03-03
II OZ 513/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie - Ewa Kowalska - Hupko po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi B. K. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] marca 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej postanawia: przyznać skarżącej B. K. prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

Skarżąca B. K. pismem z dnia 18 września 2007 r. zwróciła się do Sądu o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Z treści wniosku złożonego na urzędowym formularzu wynika, iż skarżąca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem, zamieszkuje na terenie N. w mieszkaniu socjalnym o powierzchni 45 m2. B. K. wskazała, iż do maja 2007 r. otrzymywała rentę, w chwili obecnej nie uzyskuje żadnych dochodów. Małżonek wnioskodawcy otrzymuje wynagrodzenie w kwocie ok. 1700 euro brutto.

W tym stanie rzeczy stwierdzono, co następuje:

Na wstępie należy zauważyć, że wniosek B. K. o przyznanie prawa pomocy należy rozpoznać wyłącznie w zakresie żądania ustanowienia adwokata, jako że na skarżącej nie ciąży obowiązek ponoszenia jakichkolwiek kosztów sądowych w niniejszej sprawie. Sprawa ta – dotycząca decyzji odmawiającej zmiany decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej – należy do katalogu spraw, w których skarżący zwolnieni są od kosztów sądowych na podstawie art. 239 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Oznacza to, że wniosek skarżącej w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych należy uznać za bezprzedmiotowy.

Ustanowienie adwokata wchodzi w zakres przyznania stronie prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym następuje wówczas, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową skarżącej oraz wysokie koszty utrzymania na terenie N. uznać należy, iż zachodzą przesłanki do uwzględnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata. Skarżąca nie jest w stanie z uzyskiwanych dochodów ponieść kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt