drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, I SA/Rz 458/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-01-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Rz 458/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2005-01-17 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2004-12-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Małgorzata Niedobylska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący AWSA Małgorzata Niedobylska po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2005 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółka jawna H. S. i W. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) października 2004 roku Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług - postanawia - umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie

Pismem z dnia 12 stycznia 2005 roku skarżąca Spółka cofnęła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) października 2004 roku, Nr (...).

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) strona skarżąca może cofnąć skargę, a cofnięcie to wiąże sąd. Jednakże Sąd jest zobligowany do uznania cofnięcia skargi za niedopuszczalne w razie stwierdzenia, że zmierza ono do obejścia prawa albo też spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W okolicznościach niniejszej sprawy nie zachodzą przesłanki wyłączające związanie oświadczeniem strony skarżącej o cofnięciu skarga. Zatem postępowanie sądowe z mocy art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. należało umorzyć.Powered by SoftProdukt