drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 1116/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-09-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1116/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2004-09-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-07-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Lidia Błystak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Lidia Błystak po rozpoznaniu w dniu 20 września 2004 roku na posiedzeniu niejawnym ze skargi ze skargi W. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy odroczenia terminu rozpoczęcia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie w dniu [...]r. doręczono, pod nieobecność K. B., bratu skarżącego wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni braków skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie wpisu sądowego oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Wskazany termin upływał w dniu [...]. Skarżący dotychczas nie uzupełnił braków skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz.1270 z późn. zm.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis. Z kolei zgodnie art. 57 § 1 pkt 3 tej samej ustawy skarga winna zawierać określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

W myśl art. 72 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi. Dlatego doręczenie wezwania do uzupełnienia braków skargi dokonane w wyżej wskazany sposób uznać należy za dokonane skutecznie.

Na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, oraz której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie, podlega odrzuceniu przez sąd. Skarżący dotychczas zarówno nie uiścił należnego wpisu sądowego, jak i nie uzupełnił braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie, chociaż z akt sprawy wynika, iż wezwanie skutecznie mu doręczono w dniu [...]r.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt