drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Gd 590/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 590/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-09-02  
Data wpływu
2008-07-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Katarzyna Krzysztofowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 4, art. 58 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 2 września 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. i A. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 maja 2008 roku, nr [...] w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji dotyczącej warunków zabudowy postanawia: odrzucić skargę D. K.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 27 maja 2008 roku, nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy postanowienie Prezydenta Miasta z dnia 21 lutego 2008 roku, nr [...], wydane w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do decyzji o warunkach zabudowy.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na powyższe postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 2 lipca 2008 roku (data stempla pocztowego) wniosły D. K. oraz A. K. Skarga została zarejestrowana w repertorium pod sygn. akt II SA/Gd 586/08.

Również w dniu 2 lipca 2008 roku (data stempla pocztowego) na opisane wyżej postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego skargę wnieśli D. K. oraz A. K. Skarga ta została zarejestrowana w repertorium pod sygn. akt II SA/Gd 590/08 i jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Rozpoznając niniejszą sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku. Zgodnie z art. 58 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

W świetle powyższych przepisów rozważenia w niniejszej sprawie wymagała kwestia dopuszczalności wniesienia kolejnej skargi na to samo postanowienie przez skarżącą D. K. Należy mieć bowiem na uwadze, iż zaskarżone w niniejszej sprawie postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 maja 2008 roku, nr [...], jest już przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego, toczącego się w sprawie o sygn. akt II SA/Gd 586/08 ze skargi D. K. oraz A. K. Zatem skarga D. K., wniesiona wraz z A. K. i zarejestrowana pod sygnaturą akt II SA/Gd 590/08, jest skargą zaskarżającą kolejny raz to samo postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 maja 2008 roku, nr [...].

W ocenie Sądu zawiśniecie przed sądem administracyjnym sprawy ze skargi D. K. oraz A. K. (sygn. akt II SA/Gd 586/08) stworzyło w stosunku do skarżącej D. K. stan sprawy w toku w rozumieniu art. 58 § 1 pkt 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i odnosi ten skutek, że nie można w tej samej sprawie wszcząć nowego postępowania sądowoadministracyjnego między tymi samymi stronami.

Jak wynika bowiem z zacytowanych powyżej przepisów, niedopuszczalne jest wniesienie przez tego samego skarżącego kolejnej skargi na ten sam akt lub czynność z zakresu administracji publicznej podjęte przez ten sam organ administracyjny, w toku postępowania w tej samej materii. W tej samej sprawie proces później wszczęty jest niedopuszczalny, bowiem prowadzenie dwóch postępowań doprowadziłoby do wydania dwóch wyroków, z których jeden naruszałby zasadę res iudicata (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2007 roku, sygn. akt

I FSK 1470/06, nie publ. oraz wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2006 roku, sygn. akt I FSK 71/05 i sygn. I FSK 151/05, nie publ.).

Sprawa będąca przedmiotem niniejszego postępowania jest tożsama ze sprawą toczącą się przed tutejszym Sądem pod sygn. akt II SA/Gd 586/08, zarówno pod względem podmiotowym (w stosunku do skarżącej D. K.), jak również pod względem przedmiotowym. W obydwu bowiem sprawach skarżąca D. K. wniosła skargę na to samo postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zatem będąca przedmiotem niniejszego postępowania skarga podlegała odrzuceniu w stosunku do skarżącej D. K., w stosunku zaś do skarżącego A. K. podlegać będzie dalszemu rozpoznaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt