drukuj    zapisz    Powrót do listy

6160 Ochrona gruntów rolnych i leśnych, Zagospodarowanie przestrzenne Wstrzymanie wykonania aktu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia, II SA/Rz 529/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 529/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2008-08-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Stanisław Śliwa /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6160 Ochrona gruntów rolnych i leśnych
Hasła tematyczne
Zagospodarowanie przestrzenne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Śliwa po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. S. o wstrzymanie wykonania postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2008 roku, znak: [...] w przedmiocie pozytywnego uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy w sprawie z jej skargi na to postanowienie - postanawia - odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie

W dniu 21 lipca 2008r. Z. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2008r. znak: [...]. Postanowienie to utrzymywało w mocy postanowienie Starosty z dnia [...] maja 2008r. znak: [...], które z kolei - po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miejskiego w G. - pozytywnie uzgodniło

w zakresie ochrony gruntów rolnych projekt decyzji

o warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: przebudowa

i rozbudowa połączona ze zmianą funkcji istniejącego budynku dawnego kurnika na budynek gospodarczo-garażowy na działce nr ewid. [...] położonej w miejscowości P., gmina G. dla L. G.

W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Instytucja ochrony tymczasowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym unormowana została w art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), określanej dalej jako P.p.s.a.

Stosownie do § 1 tego artykułu zasadą jest, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności stanowiących jej przedmiot. Zgodnie jednak z § 3 powołanego przepisu po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków,

z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Przedmiotem ochrony tymczasowej, jak powszechnie przyjmuje się

w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, mogą być jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. W postanowieniu

z 26 lipca 2005r. (IISA/Gd 396/05, Lex nr 220325) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zajął stanowisko, iż przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym

w danym akcie. Nie każdy jednak akt administracyjny kwalifikuje się do tak rozumianego wykonania, a co za tym idzie nie każdy wymaga wykonania. Nie kwalifikują się do wykonania, według WSA w Gdańsku, te spośród aktów prawnych, które dla sprowadzenia stanu prawnego lub faktycznego w nim określonego nie wymagają czynności podmiotów uprawnionych. W rzeczywistości więc problem wykonania aktu administracji dotyczy aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy powinnego zachowania lub zakazy określonego zachowania, aktów, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie

i mocą którego zostają na niego nałożone obowiązki.

Przedmiotom zaskarżenia w niniejszej sprawie jest postanowienie utrzymujące w mocy rozstrzygnięcie pozytywnie uzgadniające w zakresie ochrony gruntów rolnych projekt decyzji o warunkach zabudowy, a więc ze swej istoty nie nadające się do wykonania, gdyż nie wymaga ono żadnej czynności stron. Bezzasadny jest zatem wniosek o wstrzymanie jego wykonania.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż należy odróżnić instytucję wykonania konkretnego postanowienia (decyzji), do której odnosi się art. 61 § 3 P.p.s.a. stanowiący podstawę orzeczenia o wstrzymaniu wykonania, od instytucji dalszych skutków (konsekwencji) orzeczenia administracyjnego, które mogą mieć charakter administracyjny lub cywilnoprawny. Niewątpliwie skutkiem pozytywnego uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy (przy spełnieniu innych warunków) może być sytuacja, kiedy decyzja ta przestanie być projektem i wejdzie do obrotu prawnego. Jednakże również i tej ostatniej decyzji nie cechuje wykonalność. Dopiero ewentualna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę mogłaby stanowić przedmiot rozważań w kontekście zastosowania instytucji wstrzymania wykonania z art. 61 § 3 P.p.s.a.

Wobec zatem faktu, iż postanowienie, którego dotyczy przedmiotowy wniosek nie nosi znamion wykonalności i z tego względu nie może powodować bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków, orzeczono jak w sentencji, w oparciu o art. 61 § 3 i § 5 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt