drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Odrzucenie zażalenia, Minister Budownictwa, Odrzucono zażalenie, I SA/Wa 573/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 573/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-20  
Data wpływu
2007-04-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Gabriela Nowak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
I OZ 711/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 712/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 713/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 714/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 715/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 716/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 717/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 718/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 719/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 720/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 721/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 722/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 723/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
I OZ 724/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 w związku z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Gabriela Nowak po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucającego zażalenie Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucające zażalenie Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucające zażalenie J. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] marca 2007 r. Nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

I SA/Wa 573/07

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło zażalenie Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucającego zażalenie Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucające zażalenie Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 odrzucające zażalenie J. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 573/07 w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] marca 2007 r. Nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Natomiast zgodnie z art. 194 § 2 powołanej wyżej ustawy zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

O powyższym wymogu pouczono w piśmie z dnia 31 stycznia 2008 r., przy którym doręczono Z. W. odpis postanowienia z dnia 30 stycznia 2008 r. Postanowienie to zostało mu doręczone w dniu 22 lutego 2008 r. Termin do wniesienia zażalenia na w/w postanowienie rozpoczął więc bieg od dnia 23 lutego 2008 r., a upłynął w dniu 29 lutego 2008 r. Natomiast zażalenie zostało złożone w dniu 15 lutego 2008 r., czyli przedwcześnie.

Mając na uwadze, że zażalenie nie zostało złożone w terminie przewidzianym na jego wniesienie Sąd, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt