drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, , Wojewoda, Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, III SA/Łd 352/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Łd 352/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-08-12  
Data wpływu
2008-06-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Małgorzata Łuczyńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych
Sentencja

Dnia 12 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku W. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania postanawia: przyznać W. B. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. TG

Uzasadnienie

Pismem z dnia 19 maja 2008 roku W. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania.

W dniu 25 lipca 2008 roku skarżąca złożyła na urzędowym formularzy PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Uzasadniając wniosek skarżąca wskazała, że jest zatrudniona, ale osiąga zarobki, które ledwo wystarczają jej na utrzymanie. Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z dwójką dzieci. Osiąga miesięczny dochód brutto w wysokości 463 złotych. Nie posiada żadnych zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Ponadto nie posiada żadnych nieruchomości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do postanowień art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżąca wystąpiła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Zgodnie z art. 245 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.

W stanie faktycznym istniejącym w rozpatrywanej sprawie należy uznać, że skarżąca nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, co stanowi przesłankę niezbędną do zwolnienia od kosztów sądowych (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Przede wszystkim podkreślić należy fakt, że skarżąca wraz z rodziną utrzymują się jedynie z dochodów skarżącej w kwocie 463 złotych brutto.

W ocenie sądu, ewentualna konieczność poniesienia kosztów postępowania sądowego w postaci opłat sądowych czy też zwrotu wydatków może w istotnym stopniu wpłynąć na sytuację materialną skarżącej.

W związku z powyższym, na podstawie art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w postanowieniu.

TGPowered by SoftProdukt