drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Prawo pomocy, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych., I SA/Lu 4/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Lu 4/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-03-19  
Data wpływu
2008-01-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Erwin Srebrny /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Erwin Srebrny po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.M. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] 2007 r., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2005 r. - na skutek wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych; postanawia: przyznać W.M. prawo pomocy poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

W.M. wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł od wniesionej skargi na decyzję Dyrektora Oddziału ARMiR po uzupełnieniu braków formalnych złożyła na urzędowym formularzu PPF wniosek

o przyznanie prawa pomocy zakreślając żądanie zwolnienia od kosztów sądowych.

Z uzasadnienia złożonego wniosku, nadesłanych dodatkowych dokumentów

i wyjaśnień wynika, iż skarżącą jest wdową, która sama prowadzi gospodarstwo domowe. Posiadane gospodarstwo rolne nie przynosi korzyści. Z powodu problemów

z dopłatami do gruntów rolnych skarżąca boi się o nie występować. Jej majątek stanowi budynek gospodarczy z wydzieloną częścią mieszkalną o powierzchni 50 m2 oraz nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha, która stanowi jej jedyne źródło utrzymania. Z nadesłanego przez wnioskodawczynię pisma z właściwego ośrodka pomocy społecznej, który zbadał jej sytuację wynika, iż skarżąca znajduje się trudnej sytuacji materialno bytowej. Skarżąca faktycznie uprawia [...] ha gruntów. Pozostałą część stanowią nieużytki oraz las. Trudna też jest jej sytuacja zdrowotna. Skarżąca ma spore zadłużenie z tytułu podatku rolnego i KRUS. Finansowo wspiera ją siostra. Miesięczne koszty utrzymania (media, żywność, leki) wynoszą około [...] zł. Dodatkowo zakup opału na zimę to koszt rzędu [...] zł.

Referendarz sądowy rozpoznając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

stwierdził, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "ppsa" przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Przez uszczerbek utrzymania koniecznego dla siebie, o którym mowa w art. 246 § 1 pkt 2 ppsa, należy rozumieć zachwianie sytuacji materialnej

i bytowej strony skarżącej w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych. Strona skarżąca wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych, wniosła o przyznanie prawa w zakresie częściowym – art. 245 § 3 ppsa.

W ocenie referendarza sądowego (mimo braku precyzyjnego wykazania faktycznie osiąganych dochodów z gospodarstwa rolnego) przedstawione przez stronę skarżącą oświadczenie oraz nadesłane dokumenty wskazujące na jej obecną sytuację materialno bytową dają podstawy do przyjęcia, iż wnioskodawczyni wykazała, że nie jest ona w stanie ponieść obecnych i przyszłych kosztów postępowania - na które składają się: obecna kwota wpisu sądowego od wniesionej skargi, którego wysokość wynosi 200 zł, a także pozostałe koszty sądowe, które mogą ale nie muszą wystąpić tzn. ewentualna opłata kancelaryjna w wysokości 100 zł za odpis orzeczenia

z uzasadnieniem oraz potencjalny wpis od skargi kasacyjnej, który wynosi połowę wpisu od skargi nie mniej jednak niż 100 zł - bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 ppsa postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt