drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Wojewoda, Uzależniono wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji od uiszczenia kaucji, II SA/Łd 426/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 426/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2007-11-14  
Data wpływu
2007-04-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Zygmunt Zgierski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Uzależniono wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji od uiszczenia kaucji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział II w osobie: Sędziego NSA – Zygmunta Zgierskiego po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. H. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...]; znak [...] w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę postanawia 1. Uzależnić wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, dotyczącej zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego rozbudowy istniejącego budynku gospodarczego o pomieszczenia magazynowe oraz nadbudowy poddasza mieszkalnego i rozbudowy o pomieszczenia garażowe, od złożenia kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji; 2. Zobowiązać inwestora – G. G. do oszacowania i uprawdopodobnienia rozmiarów szkody, które mogą powstać na skutek uwzględnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji (w ilości 4 egzemplarzy); 3. Po wpłynięciu stanowiska inwestora na piśmie, odpis pisma doręczyć M. H. i C. G., a także organowi, zaś M. H. i C. G. zobowiązać do ustosunkowania się do tego pisma w terminie 7 dni; 4. Po przedstawieniu stanowiska M. H. i C. G., sprawę skierować na posiedzenie niejawne w przedmiocie ustalenia wysokości kaucji i wyznaczenia M. H. terminu do jej wpłacenia; 5. Po wpłynięciu kaucji, sprawę skierować na posiedzenie niejawne w przedmiocie podjęcia postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji.Powered by SoftProdukt