drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 1191/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-09-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1191/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2004-09-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-08-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Jadwiga Danuta Mróz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

I SA/Wr 1191/04 POSTANOWIENIE Dnia 6 września 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: S.WSA Jadwiga Danuta Mróz Po rozpoznaniu w dniu 6 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego L. z dnia [...]r. o [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2004 r. odrzuca skargę.

Uzasadnienie

I SA/Wr 1191/04

Uzasadnienie

W dniu [...]. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga T.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...]r. o Nr [...].Pismem z dnia [...]. Skarżąca została wezwana o uzupełnienie braków formalnych poprzez uiszczenie wpisu sądowego. Z dowodu doręczenia ww. pisma wynika, iż zostało one odebrane przez Skarżącą [...]r. zaś w dniu [...]na rachunek Sądu wpłynęła kwota wpisu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu

przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej u.p.s.a sąd

nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna

opłata.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 u.p.s.a,. sąd odrzuca skargę gdy nie

.uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W rozpatrywanej sprawie Skarżącą w wezwaniu do uzupełnienia barków formalnych została

pouczona, iż winno to nastąpić w terminie 7 dniu od daty otrzymania wezwania. Jak wynika z

dowodu doręczenia pismo Sądu Strona otrzymała w dniu [...]., tak więc termin

do uiszczenia opłaty upłynął w dniu [...].

Wniesienie kwoty wpisu dniu [...]r. nastąpiło zatem z uchybieniem ww.

terminu, a w związku z powyższym na mocy powołanego art. 58 § 1 pkt 3 u.p.s.a skarga

podlega odrzuceniu.Powered by SoftProdukt