drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Kr 269/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 269/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-04-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Maria Zawadzka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II FZ 83/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-12
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia WSA Maria Zawadzka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości wraz z należnymi odsetkami w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych za lata: 1998 oraz 1999 postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Skarżący M. K., złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, skargę na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...], Nr [...], w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, za 1998 r. oraz za 1999 r. wraz z należnymi odsetkami.

Zarządzeniem z dnia [...] lutego 2008 r., skarżący został wezwany do uiszczenia kwoty należnej tytułem wpisu sądowego od wniesionej skargi, w terminie siedmiu od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu [...] kwietnia 2008 r.

W zakreślonym terminie skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi, natomiast pismem z dnia [...] kwietnia 2008 r. skarżący wniósł o rozłożenie kwoty należnego wpisu na raty, argumentując wniosek trudną sytuacją finansową.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153 poz. 1270 ze zm.,) skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego w wyznaczonym terminie, w tym czasie nie złożył także wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Jednocześnie, ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje instytucji rozłożenia kwoty należnego wpisu na raty. Stąd też mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 220 § 3 cytowanej ustawy postanowił, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt