drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Koszty sądowe Odrzucenie skargi, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, *Odrzucono skargę, II SA/Wr 194/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wr 194/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-06-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Zygmunt Wiśniewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 230 par. 1 i par. 2, art. 67 par. 2, art. 220 par. 1 i par. 3, art. 232 par. 1 pkt 1 lit. a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy L.Z. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stanu technicznego stropów w budynkach mieszkalnych przy ul. [...] w L.Z. postanawia: I. odrzucić skargę; II. zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis w kwocie 500 zł (pięćset złotych).

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 21 kwietnia 2008 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stanu technicznego stropów w budynkach mieszkalnych przy ul. [...] w L.Z. - w kwocie 500 zł, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis tego zarządzenia doręczono stronie skarżącej w dniu 30 kwietnia 2008 r. Ze zwrotnego potwierdzenia jego odbioru wynika, iż odebrała go osoba uprawniona do odbioru przesyłki. Zakreślony termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upływał zatem w dniu 7 maja 2008 r. Powyższa opłata została uiszczona w dniu 8 maja 2008 r. (data polecenia przelewu).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem tym, co wprost wynika z § 2 art. 230, jest w szczególności skarga.

Stronę skarżącą wezwano do uiszczenia wpisu stałego w tej sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia skargi. Doręczenie wezwania zostało dokonane w sposób prawidłowy, stosownie do przepisów powołanej ustawy.

Art. 67 § 2 stanowi bowiem, iż pisma w postępowaniu sądowym lub orzeczenia dla osoby prawnej, jak również dla jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism. Z taką sytuacją mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie.

Mimo prawidłowego doręczenia wezwania wraz z pouczeniem o skutkach nieterminowego uiszczenia wpisu sądowego od skargi, wpis został uiszczony po upływie terminu wskazanego przez Sąd. Stosownie zaś do treści art. 220 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Należna opłata to taka, która została uiszczona w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do jej uiszczenia.

Zgodnie z przepisem art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Stąd orzeczono jak w punkcie I sentencji.

O kosztach orzeczono zaś na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a w/w ustawy.Powered by SoftProdukt