drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), , Rada Miasta, Odrzucono zażalenie, II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2007-10-05  
Data wpływu
2006-10-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Katarzyna Krzysztofowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Sygn. powiązane
II OZ 324/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-16
II OZ 1033/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10
II OZ 334/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-20
II OZ 367/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-10
II OZ 79/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-16
II OSK 153/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-19
II OSK 1253/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-15
II OSK 1765/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-27
II OZ 1280/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14
II OSK 1910/08 - Wyrok NSA z 2009-12-08
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Sentencja

Dnia 5 października 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Katarzyna Krzysztofowicz po rozpoznaniu w dniu 5 października 2007 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. H., S. W. oraz S. B. na uchwałę Rady Miasta z dnia 12 czerwca 2002 roku, nr [...] w przedmiocie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy B." postanawia 1. odrzucić zażalenie skarżącego H. H. z dnia 1 czerwca 2007 roku na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 maja 2007 roku, sygn. akt II SA/Gd 606/06, oddalające wniosek skarżących H. H. i S. W. oraz uczestników postępowania D. U. i H. U. o wymierzenie grzywny pełnomocnikowi procesowemu Rady Miejskiej; 2. odrzucić zażalenie skarżącego H. H. z dnia 1 czerwca 2007 roku na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 maja 2007 roku, sygn. akt II SA/Gd 606/06, odrzucające zażalenie skarżących H. H. i S. W. oraz uczestników postępowania D. U. i H. U. na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 10 maja 2007 roku o zamknięciu rozprawy; 3. odrzucić zażalenie skarżącego H. H. z dnia 1 czerwca 2007 roku na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 maja 2007 roku, sygn. akt II SA/Gd 606/06, odrzucające zażalenie skarżących H. H. i S. W. oraz uczestników postępowania D. U. i H. U. na postanowienie Sądu z dnia 10 maja 2007 roku oddalające wnioski dowodowe H. H. i H. U.

Uzasadnienie

Postanowieniami z dnia 23 maja 2007 roku, wydanymi w sprawie

o sygn. akt II SA/Gd 606/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny:

1. oddalił wniosek skarżących H. H. i S. W. oraz uczestników postępowania D. U. i H. U. o wymierzenie grzywny pełnomocnikowi procesowemu Rady Miejskiej;

2. odrzucił zażalenie skarżących H. H. i S. W. oraz uczestników postępowania D. U. i H. U. na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 10 maja 2007 roku o zamknięciu rozprawy;

3. odrzucił zażalenie skarżących H. H. i S. W. oraz uczestników postępowania D. U. i H. U. na postanowienie Sądu z dnia 10 maja 2007 roku oddalające wnioski dowodowe H. H. i H. U.

Odpisy ww. postanowień zostały doręczone skarżącemu H. H. w dniu 30 maja 2007 roku. Zażalenia na powyższe postanowienia skarżący wniósł w ustawowym terminie, nadając w dniu 4 czerwca 2007 roku w urzędzie pocztowym pismo z dnia 1 czerwca 2007 roku (zawierające trzy zażalenia).

Zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2007 roku, wydanym na podstawie

art. 47 § 1 w związku z art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych powyższych zażaleń przez złożenie czterech odpisów pisma z dnia 1 czerwca 2007 roku poświadczonych za zgodność z oryginałem. W zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie i rygor odrzucenia zażalenia (vide: zarządzenie k. 412 akt).

Odpis niniejszego zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 25 czerwca 2007 roku (vide: potwierdzenia odbioru k. 435 akt).

Termin jego wykonania upłynął w dniu 2 lipca 2007 roku, jednak skarżący

- w zakreślonym terminie – nie uzupełnił braków formalnych zażaleń.

Powyższe okoliczności uzasadniają odrzucenie wniesionych zażaleń na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 oraz art. 194 § 3 i 47 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt