drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SA/Lu 135/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 135/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-03-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Leszek Leszczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
II OSK 1054/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05
II OZ 764/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3 i art. 220 par. 3.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Leszek Leszczyński po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. i S. małż. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..]. Nr [..] w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie

A. i S. K. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..] Nr [..] w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki, przy czym nie uiściła od niej wpisu.

Wezwana do uiszczenia odpowiedniej kwoty tytułem wpisu, skarżąca nie dokonała tej czynności w wyznaczonym przez Sąd terminie.

W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. Takim pismem jest w myśl art. 230 § 2 cyt. ustawy skarga.

Wobec nieuiszczenia wpisu od skargi w terminie należało ją odrzucić na podstawie przepisu 220 § 3 ww. ustawy.

Ponadto skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi i nadesłanie 2 egzemplarzy odpisów skargi, do czego została wezwana równocześnie z wezwaniem do uiszczenia wpisu. Nieuzupełnienie braków formalnych, poprzez nienadesłanie odpisów skargi, skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt