drukuj    zapisz    Powrót do listy

6219 Inne o symbolu podstawowym 621, Inne, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Odrzucono skargę, II SA/Wa 518/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 518/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Iwona Dąbrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OSK 1206/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08
Skarżony organ
Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par 1 pkt 2 i par 3 w zw. z art 53 par 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 11czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. D. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego postanawia -odrzucić skargę-

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 § 1 i 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (art. 83 § 3 cyt. ustawy).

W dniu 5 marca 2008 r. (data stempla pocztowego na kopercie) J. D. skierowała - za pośrednictwem Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję tego organu z dnia z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego.

Z akt niniejszej sprawy wynika, że wskazana wyżej decyzja Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej została doręczona skarżącej w dniu 25 stycznia 2008 r., skarga natomiast została wniesiona w dniu 5 marca 2008 r. Zestawiając datę doręczenia zaskarżonej decyzji z datą wniesienia skargi należy stwierdzić, że skarga została wniesiona z uchybieniem terminu określonego w art. 53 § 1 powołanej ustawy. Ostatni dzień terminu do wniesienia skargi upłynął bowiem w dniu 25 lutego 2008 r.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 w zw. z art. 53 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt