drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Koszty sądowe, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zasądzono zwrot wpisu sądowego, II SA/Gd 769/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 769/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-08-06  
Data wpływu
2007-11-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Barbara Skrzycka-Pilch /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 232 par. 1 pkt 1 lit. a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Skrzycka-Pilch po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 sierpnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia określonych obowiązków w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem postanawia: zwrócić skarżącej M. P. 100 (sto) zł uiszczonych tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Skargę na opisane wyżej postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 sierpnia 2007 r. w przedmiocie nałożenia określonych obowiązków w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem wniosła M. P. Od wniesionej skargi uiścili wpis sądowy w kwocie 100 (sto) złotych.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 13 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę.

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego, jeżeli odrzucenie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono.

Mając na uwadze, że skarżąca uiściła wpis sądowy od skargi, która została odrzucona, przy czym nie doręczano organowi administracji publicznej odpisu skargi, Sąd, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt