drukuj    zapisz    Powrót do listy

6321 Zasiłki stałe, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie sądowe wszczęte wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, II SA/Łd 368/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 368/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-09-02  
Data wpływu
2008-05-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Agnieszka Grosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6321 Zasiłki stałe
Sygn. powiązane
I OSK 1249/08 - Wyrok NSA z 2009-06-23
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe wszczęte wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych
Sentencja

Dnia 2 września 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Agnieszka Grosińska po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku G. Ś. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi G. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie z wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 20 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę G.Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie zasiłku stałego.

W skardze kasacyjnej od powyższego orzeczenia skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika w osobie adwokata, wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Stosownie do przepisu art. 239 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.), w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej strona skarżąca nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. W związku z powyższym należy podkreślić, iż udział skarżącej w postępowaniu nie wiąże się z mocy ustawy z obowiązkiem uiszczania kosztów sądowych. Postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych należało zatem umorzyć jako bezprzedmiotowe stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł jak w postanowieniu.

AGPowered by SoftProdukt