drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Podatek od towarów i usług, Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono przyznania prawa pomocy, I SA/Po 1433/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 1433/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-04-17  
Data wpływu
2007-09-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Elwira Brychcy /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane
II FZ 265/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-27
II FZ 631/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-20
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki sad Administracyjny w P w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008r na posiedzeniu niejawnym wniosku R Z w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi R Z na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P z dnia [...]r Nr[...] w przedmiocie odmowy odroczenia terminu zapłaty zaległości podatkowych z tytułu podatku od towarów i usług postanawia oddalić wniosek /-/ E. Brychcy

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 17 marca 2008r referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w P oddalił wniosek R Z z dnia 27 grudnia 2007r w przedmiocie przyznania prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych w wysokości [...]zł. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że koszty miesięcznego utrzymania skarżącego oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym wynoszą około [...], - zł przy czym [...], - zł za najem, czynsz, wodę, energie elektryczną abonament RTV i kablówkę, [...], - zł za telefon komórkowy, koszty obsługi pojazdu w leasingu [...] zł, spłata kart kredytowych [...], -zł, koszty nauki [...],- zł. Wskazał, że nie posiada zarejestrowanych samochodów osobowych, natomiast posiada jeden samochód ciężarowy w leasingu [...] rok produkcji 1999r, wartość rynkowa ok. [...] zł. Oświadczył także że żona zarejestrowała działalność gospodarczą w celu pomocy w spłacie zadłużenia wraz z dokonaniem rozdzielności majątkowej. Żona skarżącego jest z wykształcenia germanistką, jej docelową działalnością ma być otwarcie szkoły lektorów. Zajmować się także będzie przedstawicielstwem handlowym, gdyż stara się o przedstawicielstwo amerykańsko - niemieckiego partnera handlowego.

W ocenie referendarza sądowego argumentacja skarżącego odnosząca się do braku środków finansowych na pokrycie kosztów sądowych w rozpatrywanej sprawie nie jest wiarygodna. Skarżący posiada bowiem majątek nieruchomy ( dom w budowie i działkę gruntu), który może być źródłem finansowania kosztów sądowych. Również żona skarżącego posiadała udział w działce budowlanej, który sprzedała za kwotę [...] zł. Ponadto na szczególna uwagę zasługuje w ocenie referendarza sądowego fakt, iż skarżący jest przedsiębiorcą prowadzącym na własny rachunek działalność gospodarczą, o czym świadczą przychody osiągane w ostatnich latach - tj. w 2006r w wysokości [...] zł, w 2007r w wysokości [...] zł. Wobec powyższego zdaniem referendarza sądowego nie ulega wątpliwości, że R Z dysponuje środkami finansowymi. Także jako profesjonalista prowadzący działalność gospodarczą i należycie dbający o własne interesy powinien uwzględnić w procedurze planowania wydatków ewentualność uczestnictwa w procesach sądowych czy tez sądowoadministracyjnych i w z związku z tym czynić konieczne oszczędności na ten cel, a nie liczyć w tym na kredytowanie ze strony Skarbu Państwa.

Na powyższe postanowienie został przez skarżącego w dniu 10 kwietnia 2008r wniesiony sprzeciw. W jego uzasadnieniu R Z podniósł, iż uzyskiwane na przestrzeni lat dochody nie odzwierciedlają jego bieżącej zdolności finansowej. Zadeklarowana kwota do wcześniejszej płaty zadłużenia w wymiarze [...], - zł okazała się zbyt wysoka, albowiem życiowa przeszkoda uniemożliwiła mu spłatę w zadeklarowanym terminie i kwocie. Skarżący wskazał, że podejmowaniu wszelkich starań co do spłaty ciążącego na nim zadłużenia, wydanie przez niego kwoty należnej do uiszczenia wpisu, jest dużym obciążeniem. Podkreślił także, iż wnosząc o przyznanie prawa pomocy prosił jedynie o "gest" a nie o "jałmużnę".

Wobec skutecznego wniesienia przez skarżącego sprzeciwu - na podstawie art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002, Nr 153, poz. 1270 ze zm, zwana dalej p.p.s.a.) postanowienie z dnia 17 marca 2008r straciło moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez Sąd na posiedzeniu niejawnym.

W ocenie Sądu skarżący nie wykazał jednak w sposób przekonywujący, iż nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania sądowoadministarcyjnego w związku czym zasadnym byłoby przyznanie mu prawa pomocy; co też było jego obowiązkiem zwarzywszy na treść przepisów regulujących instytucje prawa pomocy.

Bezspornym jest, iż R Z posiada majątek nieruchomy ( dom w budowie i działkę gruntu), który może być źródłem finansowania kosztów postępowania sądowego., a żona skarżącego posiadała udział w działce budowlanej, który został sprzedany za kwotę [...],- zł. W ocenie Sądu na podkreślenie zasługuje fakt, iż skarżący z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej uzyskiwał przychody w wysokości, odpowiednio w roku 2006 - [...] zł, a w 2007r - [...] zł, wobec czego brak jest podstaw do uznania, że nie dysponuje on żadnymi środkami finansowymi. Jako przedsiębiorca, a więc podmiot profesjonalny skarżący powinien uwzględnić możliwość uczestnictwa w postępowaniach sądowych czy tez sądowoadministarcyjnych i w z związku tym czynić konieczne oszczędności, a nie oczekiwać na zastosowanie zwolnienia przez Skarb Państwa, które jest instytucją o charakterze wyjątkowym. R Z pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną i z trójką dzieci. Koszty miesięcznego utrzymania jego samego oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym wynoszą około [...] zł. Zdaniem Sądu skarżący powinien w pierwszej kolejności poczynić oszczędności w bieżących wydatkach, a dopiero gdyby poczynione przez niego oszczędności były niewystarczające na pokrycie wymaganych kosztów, ubiegać się o przyznanie prawa pomocy.

Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. warunkiem koniecznym do przyznania prawa pomocy osobie fizycznej jest wykazanie że nie jest ona w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla siebie i dla rodziny. Takie zwolnienie powinno być stosowane jedynie wyjątkowo i to w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których to zdobycie przez stronę środków pieniężnych na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowoadminisyarcyjnym jest obiektywnie niemożliwe. Z tej przyczyny, Sąd badając niniejszą sprawę wziął pod uwagę aktualną sytuację finansową strony, która to w jego ocenie nie uprawnia skarżącego do zwolnienia z obowiązku zapłaty wpisu sądowego w wymiarze [...]zł. Udzielenie stronie prawa pomocy jest bowiem formą dofinansowania skarżącego przez Skarb Państwa, wobec czego wnioskodawca w pierwszej kolejności powinien poczynić oszczędności we własnych wydatkach, aż do granic zabezpieczenia absolutnie minimalnych kosztów utrzymania siebie i rodziny. W danej sprawie, w ocenie Sądu nie występują więc przesłanki pozwalające na zastosowanie instytucji prawa pomocy, z uwagi na dysproporcje kwoty należnego wpisu - [...]zł, w stosunku do kosztów wydatkowanych przez skarżącego każdego miesiąca na utrzymanie rodziny.

Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a orzeczono jak w sentencji.

/-/ E. BrychcyPowered by SoftProdukt