drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Kr 662/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 662/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-07-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Maria Zawadzka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II FSK 1779/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-22
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia WSA Maria Zawadzka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2008 r. sprawy ze skargi W. G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zasadności zarzutów na postępowanie egzekucyjne dotyczące tytułów wykonawczych: Nr [...] i Nr [...] do Nr [...] i od Nr [...] do Nr [...] oraz w przedmiocie uznania zarzutów na postępowanie egzekucyjne za uzasadnione, na podstawie tytułów wykonawczych o Nr [...] i Nr [...] i umorzenie w tym zakresie postępowania egzekucyjnego. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Skarżący W. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zasadności zarzutów na postępowanie egzekucyjne dotyczące tytułów wykonawczych: Nr [...] i Nr [...] do Nr [...] i od Nr [...] do Nr [...] oraz w przedmiocie uznania zarzutów na postępowanie egzekucyjne za uzasadnione, na podstawie tytułów wykonawczych o Nr [...] Nr [...] i umorzenie w tym zakresie postępowania egzekucyjnego.

Skarga nie została własnoręcznie podpisana przez skarżącego, jedynie pod tekstem skargi widnieje kserokopia podpisu.

Zarządzeniem z dnia 21 maja 2008 r., skarżący został wezwany do usunięcia baraków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu 27 maja 2008 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153 poz. 1270 ze zm.,) sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Art. 57 § 1 cytowanej ustawy wskazuje, że skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, przy czym zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Skarżący w wyznaczonym terminie nie uzupełnił braków formalnych skargi w postaci podpisania skargi. Zaznaczyć należy, że podpis złożony pod skargą powinien być własnoręczny ("podpis strony"), zatem nie spełnia tego wymogu podpis mechanicznie odtworzony, czy też kserokopia podpisu.

Mając na uwadze powyższe sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na mocy przytoczonych wyżej przepisów.Powered by SoftProdukt