drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Odrzucenie skargi, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SA/Gd 582/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 582/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-09-02  
Data wpływu
2008-07-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Mariola Jaroszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OZ 1305/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-15
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i 3, art. 232 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Jaroszewska po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. Z. i A w B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 5 czerwca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odroczenia wykonania rozbiórki obiektu budowlanego postanawia 1. odrzucić skargę wniesioną przez R. Z., 2. zwrócić R. Z. ze Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 500 (pięćset) zł..

Uzasadnienie

Skargę na opisaną wyżej decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku R. Z. i Stowarzyszenie A w B.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 28 lipca 2008 r., doręczonym stronie skarżącej R. Z. w dniu 1 sierpnia 2008 r., skarżąca wezwana została do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi (vide: zarządzenie k. 2, potwierdzenie odbioru k. 32).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie została uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie termin siedmiodniowy dla uiszczenia wpisu sądowego upłynął dla skarżącej R. Z. w dniu 8 sierpnia 2008 r., przy czym jak wynika z akt, opłata została dokonana w dniu 11 sierpnia 2008 r. (vide: dowód wpłaty k.34). Brak opłaty w ustawowym terminie przewidzianym we wskazanym wyżej przepisie art. 220 § 1 p.p.s.a. oznacza, iż przedmiotowa skarga nie została opłacona, a zatem podlega odrzuceniu.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji, na podstawie art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

O zwrocie skarżącej R. Z. wniesionej po terminie opłaty Sąd orzekł na mocy art. 232 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt