drukuj    zapisz    Powrót do listy

6219 Inne o symbolu podstawowym 621, Inne, Minister Obrony Narodowej, Odmówiono przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego
Zwrócono wpis, II SA/Wa 1409/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1409/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-01-07  
Data wpływu
2007-08-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Przemysław Szustakiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OZ 424/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26
Skarżony organ
Minister Obrony Narodowej
Treść wyniku
Odmówiono przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego
Zwrócono wpis
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 ppsa
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Przemysław Szustakiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. H. o przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich za lokal mieszkalny p o s t a n a w i a 1. odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu, 2. zwrócić M. H. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 25 października 2007 r. odrzucił skargę M. H. z dnia 27 lipca 2007 r. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich za lokal mieszkalny w związku brakiem wpisu od skargi. Postanowienie to zostało odebrane przez skarżącego w dniu 6 listopada 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sądowych).

Wnioskiem z dnia 15 grudnia 2007 r. nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 17 grudnia 2007 r. M. H. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. W złożonym wniosku skarżący podnosi, iż w związku z trudną sytuacją finansową – brak wolnych środków finansowych nie był w stanie uiścić w terminie wpisu od skargi.

W myśl art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Stosownie do treści przepisu art. 87 § 2 powołanej ustawy przywrócenie terminu podlega ocenie pod kątem uprawdopodobnienia, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy zainteresowanego oraz zachowania wymogów formalnych do złożenia tego wniosku.

Przez brak winy o jakim mowa w art. 86 § 1 cytowanej ustawy, należy rozumieć sytuacje, w których z przyczyn obiektywnie niezależnych od siebie, nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, skarżący nie miał możliwości dochowania ustawowego terminu.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż skarżący nie wykazał jakiejkolwiek staranności przy prowadzeniu swojej sprawy. Skarżący mógł złożyć wniosek o przyznanie prawa pomocy, a jeśli o takim wniosku nie wiedział, to mógł w jakikolwiek sposób poinformować Sąd o braku środków finansowych i w tym wypadku Sąd poinformowałby skarżącego o możliwości ubiegania się o pomoc prawną

Zdaniem Sądu wskazana przez skarżącego okoliczność nie stanowi o braku jego winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu.

W tym stanie rzeczy na mocy art. 86 § 1 cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji.

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt